ReadyPlanet.com
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา article

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดย พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้กับ พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรท่านใหม่ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.