ReadyPlanet.com
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง สปท. และข้าราชการ ร่วมงานจิตอาสากับเขตดินแดง article

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมข้าราชการฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาโครงการ ๑ เขต ๑ ถนน ๑ คลองสวย ของเขตดินแดง  ณ บริเวณสวนป่า ริมถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

   
   

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.