ReadyPlanet.com
ประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ article

  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ประธานสภา วปอ.  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 141 อาคารทำการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.