ReadyPlanet.com
พิธีพระราชปริญญาบัตร วปอ.๖๐ article

          เวลา 16.27 น. วันที่ 25 ต.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพเรือ, วิทยาลัยการทัพอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,085 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
          ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า "ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ที่จะปฏิบัติงานเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมืองเรา การจรรโลงรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้น แม้จะมีหลายอย่างหลายประการด้วยกัน แต่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง ทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองเรา ให้ดำรงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไป ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนก็จะบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น เป็นปราการอันแข็งแกร่งในการป้องกันรักษาประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป" เวลา 17.40 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 1,068 นาย ที่ได้รับพระราชทานยศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า "การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้น และมีความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าว เป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีความสำคัญมากทั้งแก่ตัวท่านเอง และแก่ชาติบ้านเมือง ทุกท่านจึงต้องสังวรระวัง ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ให้ควรแก่ตำแหน่งและชั้นยศ ทั้งตั้งใจปฎิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สำเร็จผล ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วนจะได้เป็นเกียรติแก่ตน แก่หน่วยงาน และเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชน

 

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.