ReadyPlanet.com
การสัมนาการบริหารการจัดการด้านการศึกษา article
การสัมนาการบริหารการจัดการด้านการศึกษา ของ วปอ.สปท.  โดยมี พล.ต. วิโรจน์  เกิดแสง รอง ผอ.วปอ.ฯ เป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอบรมของ วปอ.สปท.แนวทางในการปฏิบัติราชการตามแนว วปอ. 4.0  และนำปัญหาขัดข้องในการจัดการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ ธ.ค.๒๕๖๐ ณ โรงแรม 360 PIP Hotel Khaoyai จ.นครราชสีมา
 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.