ReadyPlanet.com
ประกาศสรรหาบริษัททัวร์ article

               ด้วยวิทยาลัยป้องกันราชณาจักร กำหนดจะนำนักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาภูมิประเทศในกลุ่มยุโรป  ในห้วงเดือน มี.ค.๖๓ จำนวน ๑๐ สายการเดินทาง (ประเทศที่หมายจะแจ้งต่อไป) เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแจ้งบริษัทที่ให้บริการจัดการเดินทางที่สนใจยื่นหลักฐาน ดังนี้


 
หลักฐานที่ต้องแสดงในการสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการเดินทาง
 

๑.   หลักฐานใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในต่างประเทศ Outbound ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่มีใบอนุญาตครอบคลุมห้วงเวลาการเดินทางของคณะซึ่งกำหนดไว้ในห้วงเดือน มี.ค.๖๓

๒.   หลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทฯอย่างถูกต้องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยรับรองสำเนาภายในเดือนที่เข้ารับ
การสมัครคัดเลือก (สัปดาห์ที่สามของเดือน ธ.ค.๖๒)

๓.   หลักฐานการมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

๔.   แสดงเอกสารด้านการเงิน (Bank Statement) ของบริษัทฯ บัญชีกระแสรายวัน/บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถึงวันที่เข้ารับสมัครการคัดเลือก (ตั้งแต่เดือน มิ.ย.๖๒ - ธ.ค.๖๒)

๕.   แสดงประวัติและผลงานของบริษัทที่ผ่านมา

๖.   หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้

๗.   แสดงแผนที่พร้อมรูปภาพประกอบ ของสถานที่ตั้งสำนักงาน เพื่อพิจารณาว่ามีอยู่จริง น่าเชื่อถือ และเหมาะสม

 
                                                         
 
หมายเหตุ

๑)  ยื่นหลักฐานได้ที่ กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเลขที่
๖๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ - ๒ มกราคม ๒๕๖๓
(ในเวลาราชการ)

๒)  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯ จะไม่พิจารณาบริษัทฯ ที่คุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด 
ทั้งนี้กำหนดเชิญบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติครบ รับฟังคำชี้แจงในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องเรียน ๑๒๑ ชั้น ๒ วปอ.ฯ

๓.) พิจารณาคัดเลือกบริษัทนำการเดินทาง (ทุกสายการเดินทาง) วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ ณ อาคาร วปอ.ฯ (แจ้งรายละเอียดภายหลัง)

๔)  สอบถามเพิ่มเติมที่  พ.อ. กีรติ  สุดสัตย์  โทร.๐๖๕-๖๒๘๕๐๙๐  E-mail : keerati.su@thaindc.org
                     น.อ. ประภพ บุณยนิยม ร.น. โทร.๐๘๑-๓๗๔๙๐๐๑

๕) สำหรับผู้ที่ได้ยื่นความจำนงในการให้บริการการเดินทางในสายอาเซียนในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้ว หากต้องการยื่นความจำนงในการให้บริการเดินทางในสายยุโรป สามารถยื่นเอกสารเฉพาะเอกสารลำดับที่ ๑ และ ๒

 ข่าวประกาศ ข่าวสำคัญ

ประกาศรายชื่อจัดกลุ่มนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๔ article
ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร วปอ. article
การจัดกิจกรรมการศึกษา article
กำหนดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๓
ประกาศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. article
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร(สวปอ.มส. SML รุ่นที่ ๑) article
การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี article
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๓ article
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบปฏิบัติTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.