ReadyPlanet.com
ประชุมสภา วปอ. article

       

       เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.