ReadyPlanet.com
ประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ article

 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔๐๐ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.