ReadyPlanet.com
วันคล้ายวันสถาปนา วปอ.

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ ๖๖ พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔) ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ ห้อง ๔๒๑ อาคารอเนกประสงค์ สปท. 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.