ReadyPlanet.com
โครงการ "แบ่งปัน เติมสุข" article

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น. พล.ท. วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้กรุณามอบไข่ไก่ จำนวน ๑๕๐ ถาด (๕,๕๐๐ฟอง) และสิ่งของสำหรับอุปโภค บริโภค จำนวน ๑๕๐ ถุง ภายใต้โครงการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ “แบ่งปัน เติมสุข” ให้กับพื้นที่ชุมชนเขตดินแดง โดยให้กับผู้แทนชุมชน ในพื้นที่ดินแดง ๓ ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนซอยสุขใจ ชุมชนซอยผาสุก และชุมชนซอยกุนนที ณ บริเวณหน้าห้องอาหารนักศึกษา ชั้น ๒ อาคาร วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.