ReadyPlanet.com
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา article
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม และมติสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้อนุมัติรายชื่อ ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔  เรียบร้อยแล้ว  ตามข้อ (๑) ทั้งนี้ ขอให้ท่านที่ได้รับอนุมัติเข้ารับการศึกษาฯ  เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๓  ตามข้อ (๒) และรายงานตัวเข้ารับการศึกษาฯ ตั้งแต่วันที่ ๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  รายละเอียดคำแนะนำและกำหนดการปฏิบัติฯ  ตามข้อ (๓) และ (๔) 
 

 
ข่าวประกาศ ข่าวสำคัญ

ประกาศรายชื่อจัดกลุ่มนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๔ article
ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร วปอ. article
การจัดกิจกรรมการศึกษาในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ article
กำหนดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๓
ประกาศวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. article
ประกาศสรรหาบริษัททัวร์ article
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร(สวปอ.มส. SML รุ่นที่ ๑) article
การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี article
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๖๓ article
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระเบียบปฏิบัติTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.