วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์  Vision
วปอ.เป็นสถาบันชั้นนำของชาติ ทางการศึกษาเชิงสหวิทยาการ ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง
NDC is the national premier institution on strategy and security interdisciplinary studies.

 
ปณิธาน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคงในทุกมิติ
 

ปรัชญา
พึงใช้ความรู้ความเข้าใจในวิทยาการชั้นสูงด้านยุทธศาสตร์ กอปรกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และการประสานงาน อย่างแน่นแฟ้นของผู้บริหารระดับสูงของประเทศ เป็นพื้นฐานสำคัญในการรักษาความมั่นคงและสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

 TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.