คณะกรรมการ


  รายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒  

1. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองประธานกรรมการ
3. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร กรรมการ
4. พลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
5. นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
6. พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรรมการ
7. พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการ
8. พลตรี นพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการ
9. พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคม วปอ.ฯ/ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม กรรมการ
10. พลตำรวจเอก อดุลย์   แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
11. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ
12. นายอรรถพล        ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด กรรมการ
13. นายเจน            นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
14. นายนนทิกร      กาญจนะจิตรา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
15. พลเอก ชูศักดิ์    เมฆสุวรรณ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการ
16. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
17. นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
18. พลตรี พหล แก้วพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการและเลขานุการ
19. พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการการศึกษา วปอ.สปท. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
1. พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประธานคณะกรรมการ
2. พลตรี นพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ
3. พลตรี พหล แก้วพรรณนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคงฯ รองประธานกรรมการ
4. นางพัชนี ธนาพรสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท GRE Composites จำกัด/กรรมการมูลนิธิ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรรมการ 
6. นายสุเทพ ดวงจินดา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด กรรมการ
7. นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป จำกัด กรรมการ
8. ดร. พศวัจณ์ กนกนาก ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๖ กรรมการ
9. พล.ร.อ. จุมพล ลุมพิกานนท์ ร.น. หัวหน้่าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กรรมการ
10. พันเอก ชยุตรา  เสริมสุข ผู้อำนวยการกองอำนวยการฯ กรรมการ
11. พันเอก เลอพงษ์ บุญชนะภักดี ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุดฯ กรรมการ
12. พันเอก โสภณ ศิริงาม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ กรรมการ
13. พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหารฯ กรรมการ
14. นาวาอากาศเอก ภาคภูมิ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการกองการเศรษฐกิจฯ กรรมการ
15. พันเอก รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ กรรรมการ
16. พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษาฯ 

กรรมการและเลขานุการ

17. พันเอก จักรกฤช จันทร์โอ รองผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา วปอ.สปท. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
1. รศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.ชัยยำุทธ ชิโนกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีการบริหารภาคพิเศษ คณะทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่ปรึกษาฯ
2. พล.อ. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ที่ปรึกษาฯ
3. รศ.นพ. พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาฯ
       

ที่มา  งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ. (๑ ก.พ.๖๐)TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.