ReadyPlanet.com
คณะกรรมการ


   

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔  

 

1. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองประธานกรรมการ
3. พลเอก สุพจน์   มาลานิยม เสนาธิการทหาร กรรมการ
4. พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
5. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
6. พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรรมการ
7. พลโท วิโรจน์ เกิดแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการ
8. พลตรี เจนสิทธิ์ คนศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการ
9. ม.ล.พัชรภากร  เทวกุล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
10. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานกรรมการอัยการ(อดีตอัยการสูงสุด) กรรมการ
11. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
12. นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
13. ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการ
14. พลตรี โสภณ ศิริงาม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการ
15. นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะกรรมการการศึกษา วปอ.สปท. 

1. พล.อ.ท. สฤษดิ์พร สุนทรกิจ กรรมการ
2. พล.ร.อ. คำรณ พิสณฑ์ยุทธการ ร.น. กรรมการ
3. รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี กรรมการ
4. รศ.ดร.นพ. พิทยา จารุพูนผล กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการ

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษา วปอ.สปท.

1. ดร. อมร วาณิชวิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
4. รศ.ดร.ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ ชิโนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
5. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 

 TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.