ดูกิจการในพื้นที่ กทม.

นศ.วปอ.๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย วปอ.๕๔ และ ปรอ.๒๔ เริ่มกิจกรรมห้วงปฐมนิเทศด้วยการเดินทางดูงานในพืนที่ กทม.ระหว่าง ๑๑ - ๑๔ ต.ค.๕๔ อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ฯลฯ

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษาฯ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.