องค์กรแห่งการเรียนรู้

        เมื่อสมัยที่ผู้เขียนได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานที่วปอ.ใหม่ๆ เป็นร้อยเอก ก็ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความลงหนังสือครบรอบ 19 ปีของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ความไว้วางใจเป็นตัวแทนวปอ.สปท.เขียนเรื่องราวเหล่านี้ และต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงสุดต่อ พล.อ. ภานุมาต สีวะรา ผอ.วปอ.สปท.

       ในสมัยนั้น ที่ช่วยตรวจแก้ไขให้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู เนื่องจากตอนนั้นผู้เขียนมีประสบการณ์ไม่มากนักเกี่ยวกับวปอ. ก็เลยเลือกเขียนเรื่องที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆองค์กร(เพราะเค้าบอกเขียนเรื่องอะไรก็ได้นี่นา...) จากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับบริษัทต่างชาติ ซึ่งเน้นเป็นอย่างยิ่งที่จะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสภาวะการแข่งขัน  

       การก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้หน่วยงานและกำลังพล มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ ณ สถานการณ์ตอนนี้ซึ่งอยู่ในช่วงปรังโครงสร้างใหม่ เพราะทุกคนต้องปรับสภาพสู่การเรียนรู้อย่างมากมาย ลองอ่านดูนะคะ...

LO.pdf

 Benjawan Tesasilp
งานกองอำนวยการ

รวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
กีฬาฮาเฮและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
รวมคำสั่งปรับย้ายเริ่ม ต.ค.๕๔
หนังสือแนะนำ
5 ส
กำเนิดซานตาครอส
คู่มือป้องกันการเกิดอัคคีภัย
แบบร่างโครงการพัฒนาบุคคลากร
สมรรถนะหลัก(Core Competency)
การวิเคราะห์งาน(Job Analysis)
จัดโต๊ะทำงานตามฮวงจุ๊ยTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.