การพิจารณาเปิดหลักสูตร วปม.๕

 

ตามที่มีผู้สอบถามเข้ามาจำนวนมากว่า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ จะเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ ๕ หรือไม่ ขอเรียนให้ทราบดัีงนี้

รมว.กห. ในฐานะประธานสภา วปอ. ดำริให้ วปอ.ฯ  พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร วปม.รุ่นที่ ๕ อีกครั้ง หลังจากเคยเปิดการศึกษามาแล้วเมื่อปี ๒๕๔๙ จนถึง ปี ๒๕๕๒ (วปม.รุ่นที่ ๔)  

ทาง วปอ.ฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ประมาณเดือน ธ.ค.๕๔ - ม.ค.๕๕ อย่างไรก็ตามหากไม่ติดขัดปัญหาด้านงบประมาณ และที่ประุชุมอนุมัติโครงการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว จะได้อนุมัติคุณสมบัติ / จำนวนที่นั่งศึกษาด้วย ทาง วปอ.ฯ จะได้ประกาศรับสมัครทางเวปไซด์ และมีหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

หากเป็นไปตามโครงการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ จะเริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือน ก.พ. และจบการศึกษาพร้อมกับ นศ.วปอ.๒๕๕๔ (วปอ.๕๔ และ ปรอ.๒๔) ที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทางเวปไซด์ วปอ. www.thaindc.org ในโอกาสต่อไป

ที่มา : คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ.ฯ (๒๗ พ.ย.๕๔)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.