เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี

 


ศิษย์ วปอ.ทุกท่าน จะได้รับบัตรเชิญทาง ปณ. ภายในสัปดาห์หน้าครับ

เพื่อความสะดวก ท่านสามารถแสดงความประสงค์การเข้าร่วมงาน
ตามใบตอบรับอิเลคทรอนิคส์ (E-Form) ด้านล่างนี้ 
(โดยไม่ต้องส่งใบตอบรับทาง Fax)

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายบัตรเชิญ งานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี (๖ ม.ค.๕๕)


ยศ ชื่อ - นามสกุล :  *
หลักสูตร : วปอ.
ปรอ.
วปม.
รุ่นที่ :  *
ประชุมใหญ่ : เข้าร่วมประชุมฯ
ไม่เข้าร่วมประชุมฯ
งานคืนสู่เหย้า : เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า
ไม่เข้าร่วมงานคืนสู่เหย้า
พาคู่สมรสไป : พาไป
ไม่พาไป
หากพาคู่สมรสไป :
ที่อยู่ติดต่อได้ :
โทรศัพท์ :
มือถือ :
โทรสาร :
Email : :
ท่านใช้ Social network อะไรบ้าง : Facebook
Twitter
อื่นๆ
ท่านพึงพอใจกับบริการใบตอบรับ E-Form นี้ระดับใด : มากที่สุด
มาก
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่พึงพอใจเลย
ข้อเสนอแนะ :ภาพสไลด์บทนำ : พระบรมราโชวาท / ประชาสัมพันธ์

แจ้ง นศ.ตอบแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๓๑ ก.ค.๕๕
ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2555
ฝากโค๊ตรูป วปม.๕ แต่ละท่านTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.