ReadyPlanet.com
ผู้บริหาร


 

 


พลโท วิโรจน์  เกิดแสง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑ ต.ค.๖๓ - ปัจจุบัน

 

 
 

พลตรี เจนสิทธิ์ คนศิลป์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

พลตรี โสภณ ศิริงาม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

                                                                              

                          

   

 

พลโท สัณห์เพชร สายสรรพมงคล

 พลเอก สงคราม ขุมทอง


พลโท ราเมศร์  สันติบุตร 
 


พลเอก
 สุทน เหมือนพิทักษ์

พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี

พลโท สมพงษ์ เภาพูล 


 พลโท นักรบ บุญบัวทอง

พลตรี อำนาจ เลิศหิรัณย์

 
     


พลตรี กิติชาติ นิลขำ 


พลตรี เฉลิมชัย รื่นภิรมย์

 


 พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์
 รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1) 

 พันเอก กิตติภัค
  ทองธีรธรรม
   รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2) 

 นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

 

นาวาอากาศเอก  ปัญญา  ศรีสิงห์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

พันเอก เอกภพ ภาณุมาศตระกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคงนาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 นาวาอากาศเอก ศราวุฒ ฤทธาคณานนท์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

 พันเอก รพีพัฒน์  สุทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
 

นาวาเอกหญิง เด่นสุรางค์ ภิรมย์สวัสดิ์ รน.
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 พันเอกหญิง ฐานีย์ บุญสิลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

  

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.