ผู้บริหาร


 


พลโท ขจรฤทธิ์  นิลกำแหง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑ ต.ค.๖๑ - ปัจจุบัน

 

 

                                                                              

                              พลตรี วิโรจน์  เกิดแสง                                                                      พลตรี ขำนาญ  ช้างสาต
                        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                                                      ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง
                                 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                                                                                                                                             
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

                                                            

 

 

 พลโท ภาณุศิลป์  กลั่นเสนาะ

 

 พลโท  วัฒนชัย  คุ้มครอง


พลโท เทวัญ สมบุญโต

 

พลโท ณรงค์ฤทธิ์  หอมอ่อน

พลโท อภิชาติ  ชามาตย์

 

พลอากาศโท จักรินทร์ ขจรบุญ


 พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย

พลเรือตรี ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น.

 

 
     

พลเรือตรีหญิง จินดา สระสมบูรณ์ ร.น.

 


พลตรี  สงคราม  ขุมทอง

 

 


 

พันเอก ศักดิ์สิทธิ์  แสงชนินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1)
 
 


พันเอก อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2)

 พันเอก ธีรพล อมราพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

 

พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

พันเอก โสภณ ศิริงาม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคงพันเอก บัณฑูร บำเรอราช 
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

 พันเอก รพีพัฒน์  สุทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
 

พันเอกหญิง รัชเกล้า กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 นาวาอากาศเอกหญิง พั
ชรี พิพิธสุขสันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
พันเอกหญิง สรัญญา กิจสำนอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.