ผู้บริหาร


 

 


พลโท ขจรฤทธิ์  นิลกำแหง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑ ต.ค.๖๑ - ปัจจุบัน

 

 
 

พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

พลตรี ชำนาญ ช้างสาต
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

                                                                              

                          

   

 

 พลโท ภาณุศิลป์  กลั่นเสนาะ

 

 พลโท  วัฒนชัย  คุ้มครอง


พลโท เทวัญ สมบุญโต

 

พลโท ณรงค์ฤทธิ์  หอมอ่อน

พลโท อภิชาติ  ชามาตย์

 

พลอากาศโท จักรินทร์ ขจรบุญ


 พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย

พลเรือตรี ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย ร.น.

 

 
     

พลเรือตรีหญิง จินดา สระสมบูรณ์ ร.น.

 


พลตรี  สงคราม  ขุมทอง

 

 


 พันเอก โสภณ ศิริงาม
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1) 

 พันเอก 
อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2) 

 นาวาอากาศเอก เจน คล้ายสังข์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

 

พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

พันเอก บัณฑูร บำเรอราช
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคงพันเอก เริงศักดิ์ สุขสมคุณ
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

 พันเอก รพีพัฒน์  สุทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
 

พันเอกหญิง รัชเกล้า กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 นาวาอากาศเอกหญิง พั
ชรี พิพิธสุขสันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
พันเอกหญิง สรัญญา กิจสำนอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.