ผู้บริหาร


 


พลโท ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๑ ต.ค.๖๐ - ปัจจุบัน

 

 


                              พลตรี นพดล   มังคละทน                                                            พลตรี ขำนาญ  ช้างสาต
                        รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร                                            ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                                      สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                                                                            สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

 

 

 พลโท เชิดชัย สุคนธสิงห์

 

 พลโท เทวัญ สมบุญโต


พลโท พหล แก้วพรรณนา

 

พลโท ภาณุศิลป์ กลั่นเสนาะ

พลโท โสรัจ ร่วมพุ่ม

 

พลอากาศโท สมชาย สังขมณี


 พลอากาศโท สายศักดิ์ ครรภาฉาย

พลตรี นพดล   มังคละทน

 

 
     

พลเรือตรี ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย 

 


พลเรือตรีหญิง จินดา สระสมบูรณ์ 

 

 


 

พันเอก กิติชาติ   นิลขำ
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (1)
 
 


พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง (2)

 พันเอก ธีรพล อมราพิทักษ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการ

 

 

พันเอก สมบัติ น้ำดอกไม้
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษา

พันเอก โสภณ ศิริงาม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความมั่นคงพันเอก บัณฑูร บำเรอราช 
ผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร

 นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรีสิงห์ 
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

 

 พันเอก รพีพัฒน์  สุทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
 

พันเอกหญิง รัชเกล้า กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองเอกสารวิจัยและห้องสมุด

 นาวาอากาศเอกหญิง พั
ชรี พิพิธสุขสันต์
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

 
พันเอกหญิง สรัญญา กิจสำนอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา

 

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.