พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕

 

เมื่่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๑๐๐ พล.อ.สุกำพล   สุวรรณทัต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ให้้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ ๕ (วปม.๕)  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕  ในการนี้ท่านกรุณาบรรยายเรื่อง บทบาทของภาครัฐและเอกชน ในการรักษาความมั่นคงของชาติ หลังเสร็จพิธีแ้ล้ว ได้ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่และร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษา

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๑ มี.ค.๕๕)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.