นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ

  

 

เมื่อ ๒๐ - ๒๔ มี.ค.๕๕ นักศึกษา วปอ.หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ ๕ ได้เดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง  ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การฝึกอบรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในช่วงปฐมนิเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนึกถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้จักสนิทสนมกัน 

รายละเอียดอื่นๆ จะได้นำมาเสนอให้ทราบต่อไป 

ที่มา : กองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา วปอ. (๒๓ มี.ค.๕๕) 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.