การรับสมัคร นศ.ใหม่ วปอ.๒๕๕๕

       

       
 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เ้ิปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ
(หรือพนักงานองค์การมหาชน) นักธุรกิจ นักการมือง และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  
จำนวน ๓ หลักสูตร (ในนาม วปอ.๒๕๕๕) ประกอบด้วย
 

       ๑. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๕
       ๒. หลักสุตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๕
       
๓. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ ๖  

ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดย วปอ.ฯ ได้มีหนังสือถึงต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน
ตั้งแต่ ๑๑ เม.ย.๕๕ เป็นต้นไป และสำหรับนักธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ทางเวปไซด์
ได้อีกช่องทางหนึ่ง  
 

กำหนดส่งใบสมัครภายใน ๓๑ พ.ค.๕๕ จากนั้นจะเป็นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ
โปรดติดตามประกาศรายชื่อทางเวปไซด์ และหนังสือถึงต้นสังกัดต่อไป

อนึ่งเพื่อให้การเตรียมเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นแนวทางเดียวกัน
วิทยาัีลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสม้ัครเข้ารับการศึกษาให้ผู้สนใจได้ดาวโหลดไปใช้งาน
 
โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครเข้ารับการศึกษามีดังนี้  

ลำดับ ชื่อเอกสาร PDF Word 
1 1.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๕  คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
  1.2 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ ๒๕   คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
  1.3 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร วปม.รุ่นที่ ๖  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 คำแนะนำเข้าเป็นนักศึกษา  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 แบบฟอร์มใบประวัติ (ใบสมัคร) คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
4 เอกสารที่ใช้ประกอบ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 คำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา  คลิกที่นี่
คลิกที่นี่ 
6 ใบ รปภ.๔ (นักธุรกิจภาคเอกชนไม่ต้องส่งเอกสารนี้)  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 อัพเดทข้อมูลไฟล์เอกสาร ขึ้นเวปไซด์เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๕

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๑๑ เม.ย.๕๕)

<< หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถส่งคำถามได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะติดต่อกลับหาท่านเร็วที่สุด <<ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดงานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.