การรับสมัคร นศ.ใหม่ วปอ.๒๕๕๕

       

       
 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เ้ิปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ
(หรือพนักงานองค์การมหาชน) นักธุรกิจ นักการมือง และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  
จำนวน ๓ หลักสูตร (ในนาม วปอ.๒๕๕๕) ประกอบด้วย
 

       ๑. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๕
       ๒. หลักสุตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๕
       
๓. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ ๖  

ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดย วปอ.ฯ ได้มีหนังสือถึงต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน
ตั้งแต่ ๑๑ เม.ย.๕๕ เป็นต้นไป และสำหรับนักธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ทางเวปไซด์
ได้อีกช่องทางหนึ่ง  
 

กำหนดส่งใบสมัครภายใน ๓๑ พ.ค.๕๕ จากนั้นจะเป็นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ
โปรดติดตามประกาศรายชื่อทางเวปไซด์ และหนังสือถึงต้นสังกัดต่อไป

อนึ่งเพื่อให้การเตรียมเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นแนวทางเดียวกัน
วิทยาัีลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสม้ัครเข้ารับการศึกษาให้ผู้สนใจได้ดาวโหลดไปใช้งาน
 
โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครเข้ารับการศึกษามีดังนี้  

ลำดับ ชื่อเอกสาร PDF Word 
1 1.1 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๕  คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
  1.2 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ ๒๕   คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
  1.3 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร วปม.รุ่นที่ ๖  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 คำแนะนำเข้าเป็นนักศึกษา  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 แบบฟอร์มใบประวัติ (ใบสมัคร) คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
4 เอกสารที่ใช้ประกอบ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 คำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา  คลิกที่นี่
คลิกที่นี่ 
6 ใบ รปภ.๔ (นักธุรกิจภาคเอกชนไม่ต้องส่งเอกสารนี้)  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 

 อัพเดทข้อมูลไฟล์เอกสาร ขึ้นเวปไซด์เมื่อ ๑๑ เม.ย.๕๕

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๑๑ เม.ย.๕๕)

<< หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถส่งคำถามได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะติดต่อกลับหาท่านเร็วที่สุด <<ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *งานกองพัฒนาการศึกษา

อัพเดทข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2555
อัพเดทข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.๒๕๕๖
คู่มือการอบรม Learning Solution
รายชื่อนักศึกษา วปอ.2555 ปรับปรุง ๑ ต.ค.๕๕
การดูงานใน กทม.ครั้งที่ ๒ (นศ.วปอ.๒๕๕๔)
รายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
วันเวลาไป - กลับ ๑๐ สาย ตปท. วปอ.๒๕๕๔
รวมรายชื่อกลุ่มถกแถลงทั้งปี
กำหนดการภาคใต้ (ตอนล่าง) วปอ.๒๕๕๔
กำหนดการดูงานใน กทม.(วปอ.๕๔ และ ปรอ.๒๔)
พิธีเปิดการศึกษา วปม.5
ประกาศรายชื่อ วปม.5
ข่าวสารเพื่อ นศ.วปม.5
รายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๔ (รวม วปม.๕ แล้ว)
วงรอบการปรับผังที่นั่ง
การรับสม้ัคร หลักสูตร วปม.5 (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๔
ข้อมูลก่อนดูกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วปอ.๒๕๕๔
รายชื่อคณก.สภา วปอ.และคณะกรรมการการศึกษา
แบบฟอร์มการประิเมิน
การลาของนักศึกษา วปอ. ปรับปรุง 20121008
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ปี ๕๔ - ๕๕
คำสั่งแ่่ต่งตั้งอาจารย์อำนวยการหลักสูตร ปี ๕๔ - ๕๕
สรุปนโยบาย พล.อ.เผด็จการ ฯ ผบ.สปท.ประชุม นขต.สปท.ครั้งที่ ๑ (๑๐ ต.ค.๕๔
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
ไฟล์บรรยายรับคณะ NDU จีน
ผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๔ Yearly Report 2011
วัน - เวลา ไปกลับ ๘ สาย ตปท. วปอ.๒๕๕๓
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
วิสัยทัศน์ ผบ.สปท. (แนวทางการบูรณาการศึกษาด้านความมั่นคงของกองทัพไทย)
ชื่อหลักสูตรที่ถูกต้อง และปริญญาบัตร
ตัวสะกดชื่อ ตำแหน่ง ผบ.ชา
ตรวจสอบรุ่นนักศึกษา article
การอบรมข้าราชการ ๒๖ - ๓๐ ก.ย.๕๔TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.