งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย

   

พล.อ.ธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เกียรติเลี้ยงสังสรรภายใต้ชื่อ "สานสัมพันธ์  สามัคคี สร้างสรรค์ไทย"
เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๕๕ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีวีัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร /
ผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทยกับนักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ ทั้ง ๓๐๒ นาย 

ภายในงานนอกจากจะมีนักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๔ , ปรอ.รุ่นที่ ๒๔ และ วปม.รุ่นที่ ๕ แล้ว
ยังได้รับเกียรติจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กรมฝ่ายเสนาธิการ ของกองบัญชาการกองทัพไทยอีกด้วย  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

.................................................................................
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.