พิธีพระราชทานปริญญาับัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงฝ่ายทหาร

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในการพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพเรือ, วิทยาลัยการทัพอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2552 ถึง 2554 จำนวน 3,257 คน

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ความว่า "เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า การป้องกันรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น มิใช่การป้องกันด้วยกำลังรบเพียงอย่างเดียว หากมีการอื่นอีกหลายอย่าง ที่จะต้องปฏิบัติพร้อมกันไปด้วย สิ่งสำคัญที่สุดคือการเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงในบ้านเมือง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปึกแผ่น และมีใจสมัครสมานที่จะอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเมือง เป็นชาติ ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารชั้นสูงของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ทั้งได้เข้ารับการศึกษาอบรมพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติ มีความรู้ความสามารถในสรรพวิทยาการ มีความเข้าใจในสถานการณ์ของบ้านเมือง และมีความกระจ่างแจ้งในนโยบายและกระบวนการบริหารประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ควรถือเป็นหน้าที่อย่างสำคัญที่จะนำความคิดวิทยาการทั้งปวงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างให้ประสานส่งเสริมกัน ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจ ให้งานส่วนรวมของชาติดำเนินพร้อมกันไปสู่เป้าหมาย คือความปลอดภัยมั่นคงของบ้านเมือง ให้ประชาชนอุ่นใจและมั่นใจได้ว่า ชาติบ้านเมืองไทยนั้นเป็นถิ่นอันประเสริฐสุด ที่ทุกคนจะประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว และอยู่อาศัยร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป"

คลิก : พระราโชวาท | ภาพข่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก thaitv3.com 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.