นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕

 

 เมื่อ ๔ ก.ย.๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)พร้อมด้วย พล.อ.อ.สุกำพล  สุวรรณทัต รมว.กห. พร้อมด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร ผบ.ทสส. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่
และพล.ท.ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ 
หลังการนำเสนอ นรม.ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษา วปอ.ด้วย

   ยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษา เป็นผลงานทางวิชาการก่อนจบการศึกษาของทุกปี โดยตลอดหนึ่งปีที่ ได้ศึกษาตามโครงการศึกษา
และหลักสูตรที่ วปอ.กำหนดซึ่งมีทั้งการศึกษาในห้องเรียน การดูกิจการ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาิติ
ิที่นักศึกษาร่วมกัน นำเสนอต่อสาธารณะสำหรับในปีนี้นักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๔ ปรอ.รุ่นที่ ๒๔ และ วปม.รุ่นที่ ๕ 


    ประเด็นสำคัญเป็นการทำยุทธศาสตร์ชาติปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับประเทศนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
โดยเสนอ ๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่

       ๑. ยุทธศาตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชาติสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยใช้ความได้เปรียบจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย
ที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ รอบทิศ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านทั้งระบบราง ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ
รวมถึงการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อระดมจากทั้งในและต่างประเทศ

       ๒. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ และการจัดตั้งคณะกรรมการระดับการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งการพัฒนาครู
ปรับการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาระบบการรับนักเรียนเข้าระดับอุดมศึกษา
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น

       ๓. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริจและประพฤติมิชอบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

       ๔. ยุทธศาตร์การยุติสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

          กล่าวโดยสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์แม้จะถูกกำหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและกำลังอำนาจแห่งชาติแต่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง
ต่อประเทศชาติก็ต่อเมื่อมีการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ชาตินั้นได้รับความเอาใจใส่และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังโดยผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ
ต้องทำความเข้าใจและนำยุทธศาสตรฺชาติไปพิจารณาเป็นกรอบในการดำเนินการของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ไปสู่อนาคต 

 

ที่มา : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.