การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ

  

  

เมื่อ ๑ ต.ค.๕๕ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องบรรยายรวมฯ พล.อ.ชูศักดิ์   เมฆสุวรรณ์ ผอ.วปอ.ฯ ท่านเดิม กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ การบังคับบัญชา ให้แก่ พล.ท.ชาตรี  ช่างเรียน ผอ.วปอ.ฯ ท่านใหม่ โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมในพิธี

หลังจากนั้นได้มีการเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น


พล.อ.ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ผบ.สปท.) ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของ วปอ.ฯ มีภารกิจในการดูแลงานด้านการศึกษาในภาพรวมของกองทัพไทย 

สำหรับ พล.ท.ชาตรี  ช่างเรียน ผอ.วปอ.ฯ ท่านใหม่ ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (นตท.) รุ่น ๑๒ , วปอ.๕๐

ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ.ฯ (๒ ต.ค.๕๕)
 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.