การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.๒๕๕๖


   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานองค์การของรัฐ (หรือพนักงานองค์การมหาชน) นักธุรกิจ นักการมือง และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (หรือ วปอ.๒๕๕๖) โดยจะเปิดการศึกษาทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย

   ๑. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๖

   ๒. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ ๒๖ 

   ๓. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง (วปม.) รุ่นที่ ๗

    ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๐ ต.ค.๕๖ ถึง ๑๘ ก.ย.๕๗ 

การสมัครแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ 

    ๑. ผู้ที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ  

         ให้สมัครโดยตรงที่ต้นสังกัดของตนเอง ซึ่ง วปอ. ได้มีหนังสือถึงไปยังหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐแล้วตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย.๕๖  พร้อมส่งแบบฟอร์มใบกรอกประวัติ
และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามจำนวนที่นั่งศึกษา
ที่หน่วยงานนั้นๆ ได้รับการจัดสรรจาก วปอ. และส่งให้ วปอ.ตรวจสอบก่อนนำเข้าพิจารณา
ในการประชุมสภา วปอ.และขอรับความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้เข้ารับการศึกษาต่อไป  

          หากผู้ที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ มายื่นใบสมัครโดยตรงกับ วปอ. โดยที่ต้นสังกัดได้รับการจัดสรรที่นั่งศึกษาไปแล้วนั้น  วปอ.จะไม่นำผู้สมัครดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา  

     ๒. สำหรับผู้สมัครในส่วนของนักธุรกิจ บุคคลทัี่วไป และนักการมือง สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม
หรือขอแบบฟอร์มพร้อมกรอกรายละเอียดในใบประวัติของผู้เข้ารับการศึกษาและไปสมัครได้โดยตรง
ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
โทร.๐ ๒๖๙๑ ๙๓๘๘ ตั้งแต่ ๙ เม.ย. - ๓๑ พ.ค.๕๖ ในวันและเวลาราชการ   

 ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ลำดับ     ชื่อเอกสาร PDF  Word
1  คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร วปอ.56  คลิกที่นี่ี คลิกที่นี่
 2  คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร ปรอ.26  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
 3  คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตร วปม.7  คลิกที่นี่  คลิกที่นีี่่
 4  คำแนะนำการเข้ารับการศึกษา  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
 5  เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
 6  แบบฟอร์มใบประวัติ (ใบสมัคร)  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
 7  คำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา *  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่
 8  ใบรับรองความไว้วางใจ รปภ.4 **  คลิกที่นี่  คลิกที่ี่นี่

 หมายเหตุ   *  เจ้าของกิจการภาคเอกชนไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาแต่ให้รับรองตำแหน่งตนเอง
                ** ภาคเอกชนไม่ต้องนำส่งเอกสารนี้

  ปิดรับสมัคร ๓๑ พ.ค.๕๖   
โปรดศึกษาคำแนะนำการเข้ารับการศึกษาและคำอธิบายเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยละเอียด 
และคลิกดู คำถามที่พบบ่อย 

สถานที่ส่งใบสม้ัคร    :  กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔   
                               อาคาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                               ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
คลิกดูแผนที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : info@thaindc.org หรือส่งข้อความด้วยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้
                               หรือโทร.๐ ๒๖๙๑ ๙๓๘๘ ในวันและเวลาราชการ    

 

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (๗ เม.ย.๕๖)

 

***** แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม *****ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดงานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.