คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย ในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา วปอ.
 

๑. ถาม อายุผู้สมัคร : หากมีอายุใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติจะสมัครได้หรือไม่ 

    ตอบ  จะไม่นำเข้าสู่การพิจารณา 


๒. ถาม ค่าใช้จ่าย : การศึกษาที่ วปอ.ฯ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ปีละเท่าไร 

    ตอบ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กองทัพไทยสนับสนุนงบประมาณ เว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
           หรือกิจกรรมของนักศึกษาภายในรุ่น อาทิ ค่าเครื่องแต่งกายเป็นต้น
 

๓. ถาม การสมัคร : ผู้สมัครที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรของรัฐ 
           ที่ วปอ.ฯ จัดสรรที่นั่งศึกษาให้ต้นสังกัดไปแล้ว จะมา
ยื่นใบสมัครโดยตรงที่ วปอ.ได้หรือไม่

     ตอบ ไม่ได้ ทาง วปอ.ฯ จะไม่นำใบสมััครดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา
           เว้น ผู้ที่ประสงค์จะสมัครในโควต้าของบุคคลทั่วไป
           แต่ท่านต้องได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาก่อนเท่านั้น
 

๔. ถาม การส่งเอกสารประกอบการสมัคร : ภาคเอกชนต้องกรอกใบรับรองความไว้วางใจ
            (รปภ.4) หรือไม่
 

    ตอบ ไม่ต้องกรอก 

๕. ถาม การส่งเอกสารประกอบการสมัคร : เจ้าของกิจการในภาคเอกชน ต้องให้ผู้บังคับบัญชา
             ลงนามในคำยินยอมของผู้บังคับบัญชาหรือไม่

    ตอบ ไม่ต้อง แต่ให้รับรองตำแหน่งตนเอง

๖. ถาม สำเร็จการศึกษา แล้วได้คุณวุฒิ ศักดิ์ และสิทธิใด

     ตอบ  ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธ์ได้รับปริญญาบัตรตามหลักสูตร.... ประจำปีการศึกษา........... และใช้คำย่อว่า "วปอ."
ต่อท้ายชื่อได้ รวมทั้งมีสิทธิประดับเครื่องหมายวิทยฐานะเรียกว่า "เข็มรัฎฐาภิรักษ์"
 

๗. ปริญญาบัตรไทย/อังกฤษ ใช้ชื่อปริญญาบัตรว่าอย่างไร

     ตอบ  ๗.๑  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ปีการศึกษา ..............................
                       Diploma, National Defence College, The National Defence Course Class......................

              ๗.๒  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) ปีการศึกษา ..................
                       Diploma, National Defence College, The Joint State - Private Sector Course Class..............

              ๗.๓  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) ปีการศึกษา ................
                       Diploma, National Defence College, The State , Private Sector and Political Sectors Course Class............

 

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.