พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นศ.วปอ.๒๕๕๔


สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงฝ่ายทหาร

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในการพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยการทัพบก, วิทยาลัยการทัพเรือ, วิทยาลัยการทัพอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๑๐๐ คน

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ความว่า 

       
การจรรโลงรักษาความมั่นคงของประเทศในยามนี้   มีปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวพันซับซ้อนกันมาก 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสามารถ   และความรอบรู้อย่างสูง   พร้อมทั้งความร่วมมือ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ   ของหน่วยงานทุกหน่วย   ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน    
ดังนั้น   ทางราชการจึงจัดให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน   ได้เข้ารับการอบรม
ในสถาบันการรักษาความมั่นคงของชาติ    การศึกษาอบรมในสถาบันดังกล่าว   นอกจากจะทำให้
แต่ละคนมีความรู้ความสามารถในสรรพวิทยาการและมีประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นแล้ว   ยังควรจะทำให้เห็น
โดยถ่องแท้อีกว่า   ขณะนี้บ้านเมืองของเรากำลังเผชิญกับภาวะยุ่งยากปั่นป่วนต่าง ๆ  อยู่อย่างมาก  
ไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง หรือการครองชีพ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   รวมทั้งการปฏิบัติ
งานพัฒนา   เพื่อจรรโลงรักษา
ความมั่นคงของชาติเรา   จึงกระทำได้ไม่ง่ายนัก แต่ถ้าหากเรามีความรู้ความจัดเจนทางวิชาการดี   มีข้อมูลที่จะศึกษาพิจารณาประกอบอย่างแน่นอนถี่ถ้วนแล้ว   เราก็ย่อมสามารถพิจารณาเห็นแนวทางและวิธีปฏิบัติ ที่จะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ ทุกคนจึงชอบที่จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยพร้อมเพรียง   ไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน   หากแต่ให้สัมพันธ์สอดคล้องและส่งเสริมกัน  
โดยถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมือง
และความผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.