การเข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM ณ ประเทศบรูไน

  

ภาพหมู่คณะผู้เข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM

          เมื่อ ๑๑-๑๔ พ.ย.๕๖  พล.ต.สุรสิทธิ์  ถนัดทาง รอง ผอ.วปอ.สปท. (วิชาการ)  และคณะรวม ๓ นาย เป็นผู้แทน สปท. เดินทางไปร่วมประชุมหัวหน้าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Regional Forum of Defense University/College/Institutes Meeting : ARF HDUCIM) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

          เจ้าภาพการประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม บรูไน (Ministry of Defense Brunei Darussalam) จัดขึ้น ณ The Ruzqun International Hotel ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยมี Major General Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Seri Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin , Commandor of Royal Brunei Armed Forces เป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ คน จาก ๒๗ ประเทศ ประกอบด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบการประชุม ARF โดยมี ๑๖ ประเทศขึ้นบรรยาย ได้แก่ บรูไน กัมพูชา แคนาดา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนม่าร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้  ไทย สหรัฐอเมริกา และ เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีคณะผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ สหภาพยุโรป กาชาดสากล
 
Major General Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Seri Mulok
Dato Seri Paduka Haji Abidin 
Commandor of Royal Brunei Armed Forces 
ประธานในพิธีเปิด
 
          หัวข้อหลักในการประชุมมุ่งเน้นเรื่องการนำเสนอแนวทางความร่วมมือทางการวิจัยและหลักสูตรทางวิชาการในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน 
 
          ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
          กองทัพยังเผชิญกับความท้าทายต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นหัวข้อการประชุมในปีนี้ตรงกับห้วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนถล่มในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นนัยยะสำคัญที่จะก่อให้เกิดการขยายขอบเขตงานของกองทัพในการปฏิบัติการฟื้นฟูภัยพิบัติและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วย ในการรับมือกับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นั้น การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการของ สปท. มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับความพร้อมของการปฏิบัติการของกองทัพต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
 
            สปท. จึงควรแสดงบทบาทที่ชัดเจน  ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึก และพัฒนาหลักสูตรของสถาบันระดับต่างๆ ของกองทัพ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาวะแวดล้อมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
 

บรรยากาศในห้องประชุม ขอบคุณภาพจาก Brunei Times
 
 
           การประชุมหารือครั้งนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน รวมถึงการสร้างความมั่นใจของประชาชน ต่อบทบาทของกองทัพ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในสภาวะวิกฤติเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 
        ประเทศเจ้าภาพได้สรุปอีกว่า ข้อตกลงใจและข้อยุติต่างๆ ของการประชุมจะนำมาซึ่งบทเรียนที่มีคุณค่าและช่วยเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกัน เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของ ARF  
 
คณะผู้แทนฝ่ายไทย กับผู้ร่วมประชุมชาติต่างๆ ขอบคุณภาพจาก Brunei Times
 
          นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว เจ้าภาพยังได้เปิดโอกาสให้มีการประชุมย่อย Bilateral Meeting ระหว่างกัน โดยฝ่ายไทย ได้เข้าพบกับประเทศ บรูไนฯ, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สหรัฐอเมริกา โดยได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือทางวิชาการใน ๓ ประการคือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนผู้บรรยาย และการแบ่งปันทรัพยากร อาทิ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ซึ่งทุกประเทศเห็นด้วยและยินดีอย่างยิ่งตามแนวทางที่ฝ่ายไทยเสนอ
 
การประชุมย่อย Bilateral Meeting
        
         ขณะเดียวกัน ผบ.ทสส. บรูไน ได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยในการฝึกร่วม ASEAN HADR+MM Exercise (20th June 2013) และฝากความระลึกถึง ผบ.ทสส. (ไทย) ที่เสริมสร้างคุณค่าของกองทัพบรูไนและอาเซียนในการฝึกการปฏิบัติการร่วมอย่างมาก จากการประชุมดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมการประชุม ARF HDUCIM เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ สปท. และกองทัพไทย เป็นการเพิ่มคุณค่าในบทบาทความร่วมมือด้านการศึกษาไม่เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน หากแต่เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในเวทีระดับสูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงระดับภูมิภาคอาเซียนในที่สุด
 
งานเลี้ยงรับรอง
 
สำหรับเจ้าภาพในการประชุมในปีหน้า ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี 18th ARF HDUCIM ส่วนจะเป็นหัวข้อใดนั้นประเทศเจ้าภาพจะได้กำหนดในโอกาสต่อไป
 
ที่มา : กวท.วปอ.สปท. ข่าวสารสถาบัน

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ article
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ article
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ article
สรุปผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ กลุ่มประเทศยุโรป article
ให้การต้อนรับคณะ ACSC article
คณะ วปอ.เวียดนาม article
ผบ.ทสส.รับฟังบรรยายสรุป article
จิตอาสางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
วันคล้ายวันสถาปนา วปอ.ครบรอบปีที่ ๖๓
การเดินทางดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) article
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ article
ผบ.กองกำลังฝรั่งเศสภาคพื้นแปซิฟิกและคณะ เข้าเยี่ยมเยียน วปอ. article
กำหนดการและการลงทะเบียนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58
ผอ.วปอ.สปท. พบนักศึกษาและแนะนำคณาจารย์ ในการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๐ article
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ article
พิธีปิดการศึกษา article
วปอ.เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ article
กองบัญชาการแห่งชาติ (ฝึก) article
วปอ.กองทัพบังกลาเทศ article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
การประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ article
รอง ผบ.ทสส.อต. เข้าเยี่ยมชม วปอ.สปท. article
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ) article
ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ
คณะ วปอ.ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีเปดการอบรม article
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศไนจีเรีย เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีมอบทุนการศึกษา article
ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx 59) article
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ article
การบรรยายพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์ article
คณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมเยือน วปอ. article
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"
การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาของ วปอ. article
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) article
อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า
รมว.กห. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดูงาน วปอ.ฯ
ข่าวสารกิจกรรมการดูงานภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙
งานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๒ ปี
การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
พิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วปอ.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ article
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ วปอ.รุ่นที่ ๕๙
วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 59, เวลา 15.00 น. - 16.30 น. : ผอ.วปอ.ฯ มอบหมายให้ รอง ผอ.วปอ.ฯ นำกำลังพล วปอ. ร่วมออกกำลังกายภายในพื้นที่ด้วยการฝึกกายบริหารและวิ่งออกกำลัง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง article
ผอ.วปอ.ฯ เยี่ยมค่ายลูกเสือ article
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย.59 ผอ.วปอ.ฯ นำคณะ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 796 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๙
กิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช"
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปี ๕๙
University of Defence, Indonesia เยี่ยมชม วปอ.ฯ
งานแถลงข่าว วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช
การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การเดินทางดูกิจการภาคตะวันตกของ นศ.วปอ.๕๘
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia
ผ้าป่าสาม้คคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน
การบรรยายพิเศษของ ออท.สหรัฐประจำประเทศไทย
การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ พื้นที่ภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพ article
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๒ ของ นศ.วปอ.๕๘
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘
คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร
เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review
คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ
คืนสู่เหย้า วปอ.๖๑ ปี
กิจกรรมวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี
การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙
การบรรยายพิเศษ HA / DR
การดุกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองฯ
นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘
การดูกิจการศูนย์การทหารม้า
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยียมชม วปอ.
การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา
การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๘
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘
ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556
การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล"
ผู้นำเพื่อนสันติภาพ
กำหนดการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลุ่มก่อการร้าย IS : แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบต่อประเทศไทย
กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
พิธีปิดการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศ ชะลอการดำเนินการโครงการ ยุว วปอ. รุ่นที่ ๑ article
เชิญชมอัลบั้มภาพพิธีเปิดการศึกษา นักศึกษา วปอ.รุ่น 57 article
กำหนดการสัมมนาเรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล article
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๐ article
สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
วปอ. แห่งอนาคต (๑๐๐ ปี) NDC : (In the) 100 year
การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 article
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 article
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557 article
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา article
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖ article
แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ การสถาปนา วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖ - ๕๗
การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ปี ๕๗
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2555
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
นศ.วปอ.๒๕๕๖ สอบครั้งที่ ๒
วันคล้ายวันสถาปนาและคืนสู้เหย้า วปอ. ๕๙ ปี
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
การเสวนาวิชาการ "ไซเบอร์ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ"
นศ.วปอ.๒๕๕๖ การสอบครั้งที่ ๑
คืนสู่เหย้า วปอ.๕๙ ปี
กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาของ ผอ.วปอ.ฯ
พระบรมราชโองการให้นายทหารรับราชการฯ (ต.ค.๕๖)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นศ.วปอ.๒๕๕๔
ศิษย์เก่า วปอ. โปรดเกล้าฯ ๓๐ มิ.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๔
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี ๕๖ - ๕๗
ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๘ ปี
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๕
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ปี ๕๕
การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕
กฐินพระราชทาน ปี 2555
โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)
พิธีปิดการศึกษา นศ.วปอ.2554
การรับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
วปอ.บังคลาเทศ เยี่ยมชม วปอ.ไทย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
พิธีพระราชทานปริญญาับัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี วปอ.ปี ๒๕๕๕
อนุมัติรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ วปม.รุ่น ๖
ขอเชิญ นศ.วปอ.๒๕๕๕ รับฟังยุทธศาสตร์ชาติฯ
อัพเดท การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ article
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปี ๕๔-๕๕ article
วิทยากรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ
งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย
การพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ , ๒๕๕๓
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ (วปอ.๒๕๕๕)
งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕
กำหนดการบำเพ็ญกุศล ภริยา ผอ.วปอ.ฯ
นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ
ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕
พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕
วันสถาปนา วปอ.๕๗ ปี
การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทสส.
คณะภูฏานเยี่ยมชม วปอ.
NDU จีนเยี่ยมชม วปอ.
วีดีทัศน์งานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ วปอ.๒๕๕๓
ประมวลภาพการดูกิจการภาคปฐมนิเทศของ นศ.วปอ.๒๕๕๔
คณะ NDU เกาหลีใต้เยี่ยมชม วปอ.
การประกาศรายชื่อ วปม.5
ประมวลภาพพิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๔
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๔ - ๕๕
งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.วปอ.๒๕๕๔
งานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี
การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ วปอ.ของ รอง ผบ.ทสส.(๒)
กฐินพระราชทานสมาคม วปอ.
ดูกิจการในพื้นที่ กทม.
วปม.5 ปิดรับสม้ัครแล้ว
กิจกรรมถนนรวมพล คนรักสุขภาพ
นับถอยหลัง ร่วมฉลอง ๘๔ พรรษา
การพิจารณาเปิดหลักสูตร วปม.๕
นศ.วปอ.๒๕๕๔ รับฟังคำชี้แจง article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ครั้งที่ 2
การจัดการความรู้ของ วปอ. (KM)
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ)
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
การประกาศผลรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗
การพิจารณารายชื่อเข้าเป็น นศ.วปอ.๒๕๕๖TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.