การเข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM ณ ประเทศบรูไน

  

ภาพหมู่คณะผู้เข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM

          เมื่อ ๑๑-๑๔ พ.ย.๕๖  พล.ต.สุรสิทธิ์  ถนัดทาง รอง ผอ.วปอ.สปท. (วิชาการ)  และคณะรวม ๓ นาย เป็นผู้แทน สปท. เดินทางไปร่วมประชุมหัวหน้าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Regional Forum of Defense University/College/Institutes Meeting : ARF HDUCIM) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

          เจ้าภาพการประชุม ได้แก่ กระทรวงกลาโหม บรูไน (Ministry of Defense Brunei Darussalam) จัดขึ้น ณ The Ruzqun International Hotel ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม โดยมี Major General Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Seri Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin , Commandor of Royal Brunei Armed Forces เป็นประธานการประชุม  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ คน จาก ๒๗ ประเทศ ประกอบด้วยคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กรอบการประชุม ARF โดยมี ๑๖ ประเทศขึ้นบรรยาย ได้แก่ บรูไน กัมพูชา แคนาดา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนม่าร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้  ไทย สหรัฐอเมริกา และ เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีคณะผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานในภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ สหภาพยุโรป กาชาดสากล
 
Major General Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan Bin Pehin Orang Kaya Seri Mulok
Dato Seri Paduka Haji Abidin 
Commandor of Royal Brunei Armed Forces 
ประธานในพิธีเปิด
 
          หัวข้อหลักในการประชุมมุ่งเน้นเรื่องการนำเสนอแนวทางความร่วมมือทางการวิจัยและหลักสูตรทางวิชาการในสภาวะแวดล้อมปัจจุบัน 
 
          ผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 
          กองทัพยังเผชิญกับความท้าทายต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นหัวข้อการประชุมในปีนี้ตรงกับห้วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนถล่มในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นนัยยะสำคัญที่จะก่อให้เกิดการขยายขอบเขตงานของกองทัพในการปฏิบัติการฟื้นฟูภัยพิบัติและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วย ในการรับมือกับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ๆ นั้น การพัฒนาหลักสูตรทางวิชาการของ สปท. มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับความพร้อมของการปฏิบัติการของกองทัพต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
 
            สปท. จึงควรแสดงบทบาทที่ชัดเจน  ซึ่งจำเป็นต้องมีการฝึก และพัฒนาหลักสูตรของสถาบันระดับต่างๆ ของกองทัพ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาวะแวดล้อมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
 

บรรยากาศในห้องประชุม ขอบคุณภาพจาก Brunei Times
 
 
           การประชุมหารือครั้งนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกัน ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน รวมถึงการสร้างความมั่นใจของประชาชน ต่อบทบาทของกองทัพ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในสภาวะวิกฤติเมื่อเกิดภัยพิบัติ
 
        ประเทศเจ้าภาพได้สรุปอีกว่า ข้อตกลงใจและข้อยุติต่างๆ ของการประชุมจะนำมาซึ่งบทเรียนที่มีคุณค่าและช่วยเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายร่วมกัน เช่นเดียวกับวัตถุประสงค์ของ ARF  
 
คณะผู้แทนฝ่ายไทย กับผู้ร่วมประชุมชาติต่างๆ ขอบคุณภาพจาก Brunei Times
 
          นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว เจ้าภาพยังได้เปิดโอกาสให้มีการประชุมย่อย Bilateral Meeting ระหว่างกัน โดยฝ่ายไทย ได้เข้าพบกับประเทศ บรูไนฯ, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สหรัฐอเมริกา โดยได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือทางวิชาการใน ๓ ประการคือ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนผู้บรรยาย และการแบ่งปันทรัพยากร อาทิ ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ซึ่งทุกประเทศเห็นด้วยและยินดีอย่างยิ่งตามแนวทางที่ฝ่ายไทยเสนอ
 
การประชุมย่อย Bilateral Meeting
        
         ขณะเดียวกัน ผบ.ทสส. บรูไน ได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยในการฝึกร่วม ASEAN HADR+MM Exercise (20th June 2013) และฝากความระลึกถึง ผบ.ทสส. (ไทย) ที่เสริมสร้างคุณค่าของกองทัพบรูไนและอาเซียนในการฝึกการปฏิบัติการร่วมอย่างมาก จากการประชุมดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมการประชุม ARF HDUCIM เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ สปท. และกองทัพไทย เป็นการเพิ่มคุณค่าในบทบาทความร่วมมือด้านการศึกษาไม่เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน หากแต่เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างกันในเวทีระดับสูงยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นคงระดับภูมิภาคอาเซียนในที่สุด
 
งานเลี้ยงรับรอง
 
สำหรับเจ้าภาพในการประชุมในปีหน้า ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี 18th ARF HDUCIM ส่วนจะเป็นหัวข้อใดนั้นประเทศเจ้าภาพจะได้กำหนดในโอกาสต่อไป
 
ที่มา : กวท.วปอ.สปท. ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.