นศ.วปอ.๒๕๕๖ สอบครั้งที่ ๒

  

 

     เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๗ นศ.วปอ.๒๕๕๖ ทดสอบความรู้วิชายุทธศาสตร์ครั้งที่ ๒ เพื่อทบทวนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติตลอดจนแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีศึกษา ตามโครงการและหลักสูตรการศึกษา ตามที่ สภา วปอ. กำหนดไว้

  
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.