การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ article


       
 

     (ปิดรับสมัครแล้ว)
คาดจะประกาศผลประมาณต้น ก.ย.๕๗


             วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.) มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากภาคเอกชน
และภาคการเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ

          สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สภา วปอ.) ได้มีมติให้เปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ระยะเวลาศึกษา ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘   โดยมีผู้สมัคร ๒ ประเภท ดังนี้    

ประเภทผู้สมัคร
เอกสารการสมัคร หมายเหตุ
ผู้สมัครที่อยู่ในหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งศึกษา
รอการแจ้ง
จากต้นสังกัด
วปอ.สปท. มีหนังสือถึงหน่วยงานระหว่าง ๑๖ - ๒๐ มิ.ย.๕๗
และโปรดยื่นสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้สมัครทั่วไป ดาวโหลดเอกสาร
จากเว็ปไซต์
ส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๒ ก.ค.๕๗  
ได้ที่ กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔ อาคาร วปอ. คลิกดูแผนที่

          เอกสารการสมัครมีดังนี้  

ลำดับ รายการเอกสาร Word PDF 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร วปอ.๕๗
(ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ฯ)

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คำแนะนำการเข้าเป็นนักศึกษา  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบประวัติ (ใบสมัคร) คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
เอกสารที่ใช้ประกอบ คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา ( * )
 คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 
ใบ รปภ.๔ (ภาคเอกชนไม่ต้องส่งเอกสารนี้) คลิกที่นี่
คลิกที่นี่

 หมายเหตุ   ( * ) ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการ ไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาแต่ให้รับรองตำแหน่งตนเอง

ปิดรับสมัคร ๑๒ ก.ค.๕๗ 
โปรดศึกษาคำแนะนำการเข้ารับการศึกษาและคำอธิบายเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยละเอียด 
และคลิกดู คำถามที่พบบ่อย 

สถานที่ส่งใบสม้ัคร    :  กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔   
                             อาคาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                             ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
คลิกดูแผนที่

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : info@thaindc.org หรือส่งข้อความด้วยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้
                            หรือโทร.๐ ๒๖๙๑ ๙๓๘๘ ในวันและเวลาราชการ   

 

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๒๒ ก.ค.๕๗)

<< หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถส่งคำถามได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านในโอกาสแรก <<ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.