ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ การสถาปนา วปอ.สปท. article

       
        มิติใหม่ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ ของการสถาปนา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.) สถาบันการศึกษาสูงสุดด้านความมั่นคง มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการในการป้องกันราชอาณาจักรให้แก่นักศึกษาที่เป็นผู้บริหารจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ที่ปัจจุบันผู้บริหารควรเรียนรู้ปัจจัยและผลกระทบของกำลังอำนาจแห่งชาติครบทุกด้าน ไม่เพียงแต่สาขาวิชาที่ตนมีความถนัดเท่านั้น  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้ วปอ.สปท. ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความจำเป็นดังกล่าว โดยจะเปิดการศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวได้แก่ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๕๗ ที่รวมเนื้อหาวิชา ตลอดจนคุณสมบัติ และจำนวนที่นั่งศึกษาของหลักสูตร วปอ., ปรอ. และ วปม. เข้าด้วยกัน อายุผู้สมัครตั้งแต่ ๔๘ – ๕๕ ปี ซึ่งจะทำให้มีนักศึกษาทุกภาคส่วนใช้เวลา ๑ ปี ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือและประสานงานกันเพื่อผลประโยชน์ของชาติต่อไป

         นอกจากนี้ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ได้จัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) กลุ่มวิชาการบริหารทั่วไป (General Administration Program) สำหรับผู้สนใจที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาจาก วปอ. เป็นครั้งแรกในปีการศึกษาเดียวกัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ๑๒ หน่วยกิตจากจำนวน ๓๖ หน่วยกิต ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงครึ่งหนึ่ง โดยเรียนควบคู่กันกับหลักสูตร วปอ. ระยะเวลาศึกษา ๑ ปี ด้วยเหตุที่ผู้บริหารควรมีความรู้ด้านรัฐประศาสน์ศาสตร์ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางนโยบาย/การบริหาร เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       นับเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่กองทัพไทยให้ความสำคัญ ในยุคที่ประเทศไทยของเรา กำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เกิดจากความเจริญทางวัตถุ/เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.