ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
วปอ.รุ่นที่ ๕๗ 

      กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจภาคเอกชน บุคคลทั่วไป และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ (วปอ.๕๗)
จำนวน ๒๘๙ นาย  คลิกดูรายชื่อในคำสั่ง

     ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการพิจารณาเป็น นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗ ทุกนาย หลังจากนี้ทาง วปอ.จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ให้ต้นสังกัดทราบ เพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ต่อไป

     กำหนดการปฏิบิัติ โดยสังเขป ดังนี้

ใน ๑๕ ก.ย.๕๗ ขอเชิญฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๖ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) คลิกดูรายละเอียด

ใน ๒๔ - ๒๖ ก.ย.๕๗ ขอเชิญรับฟังคำชี้แจงและการปฏิบัติทางธุรการต่างๆ ณ วปอ.สปท. (กำลังดำเนินการ)

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท.  (๕ ก.ย.๕๗)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.