นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖ article

 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖

นรม. เป็นประธานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ วปอ.56

      เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ วปอ.สปท. จัดการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ของ นศ.วปอ.๕๖ ร่วมกับ นศ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนศ.วิทยาลัยการทัพ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)  โดย พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี/หน.คสช./ผบ.ทบ. กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน  พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รมว.กห. พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนารัตน์  ปล.กห.  พล.ร.อ.อมรเทพ  ณ บางช้าง ร.น. รอง ผบ.ทสส. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังการแถลงในครั้งนี้

 

 

      ในการนี้ พล.อ.วุฒินันท์  ลีลายุทธ  ผบ.สปท.  พล.ท.อรรถนพ  ศิริศักดิ์  ผอ.วปอ.สปท. และผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพทุกเหล่าให้การต้อนรับ หลังการนำเสนอ นรม. ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหารด้วย

    ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผลงานทางวิชาการ ที่เกิดจากการ ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะนักศึกษาก่อนจบการศึกษาทุกปี ซึ่งในหลักสูตรการศึกษา วปอ. กำหนดให้มีทั้งการศึกษาในห้องเรียน การดูกิจการ การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม โครงสร้างและกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์  คณะนักศึกษา วปอ. ๒๕๕๖  ได้นำทั้งความรู้และประสบการณ์ มาร่วมกันวิเคราะห์กลั่นกรอง จัดทำยุทธศาสตร์ชาติห้วงระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า  ในส่วนของ วสท. และวิทยาลัยการทัพทุกเหล่าทัพ ได้สรุปจัดทำยุทธศาสตร์ทหารนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ในระดับปฏิบัติ และแสดงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับชาติอีกด้วย 

 

     การนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติ – ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอ การปฏิรูปประเทศ สร้างความผาสุกให้คนในชาติ ซึ่งมีประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังนี้

    ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2558-2562 ที่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี 2556 ได้จัดทำ ตามโครงสร้างการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้กำหนดผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว โดยมีสาระสำคัญที่จะให้ ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมโลก สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ ควบคู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะ 5 ปี ที่สำคัญ คือ  มีการปฏิรูปการเมือง  มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม   และได้กำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ มาตการเฉพาะ รวมทั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2558-2562 ไปสู่การปฏิบัติ  ด้วยการกำหนดจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่ “การปฏิรูปประเทศ สร้างความผาสุกให้คนในชาติ”

     สำหรับการปฏิรูปการเมือง  ขณะนี้มีทั้งแรงผลักดันและโอกาส ที่จะเดินหน้าปฏิรูปการเมืองและการบริหารประเทศ จากการที่ คสช.ได้ประกาศเจตนารมณ์ และการมีคณะปฏิรูปเกิดขึ้น การปฏิรูปการเมืองและการบริหารประเทศ กระทำได้ในหลาย ๆ ประการ อย่างไรก็ตามคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 จะได้นำเสนอ 2 เรื่อง ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน กล่าวคือ

     เรื่องที่ 1 การต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีแนวทางโดยสรุป คือ ต้องกำหนดเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม  ต้องบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกฉบับอย่างเคร่งครัด ออกกฎหมายควบคุมการวิ่งเต้น (Lobbying) เจ้าหน้าที่รัฐ และนำวิธีการลงโทษทางสังคม เช่น การคว่ำบาตรไม่สังสรรค์และกีดกันคนทุจริตคอร์รัปชั่นออกจากสังคม เป็นต้น  การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับนักการเมือง และข้าราชการประจำด้วยการกำหนดเป็นข้อปฎิบัติเหมือนการรักษาศีล  การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเป็นหูเป็นตาช่วยตรวจสอบชี้ช่องเบาะแสของการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งการประสานงานสร้างความร่วมมือกับนานาชาติในการเข้าถึงข้อมูลและสร้างกลไกการ “ยึดทรัพย์” อันได้มาจากการทุจริตคอรัปชั่นให้ได้ผล

     เรื่องที่ 2 การเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร   มีแนวทางโดยสรุป คือ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งตัวแทนปวงชน และบุคคลในคณะรัฐมนตรีให้ได้ “คนดีจริง เก่งจริง” การให้มีช่องทางพิเศษให้ข้าราชการสามารถขอโอนย้ายเข้าสู่การเป็นข้าราชการการเมือง เพื่อเพิ่มทางเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทำงานการเมืองไม่ให้จำกัดอยู่เฉพาะ “นักการเมืองอาชีพ”  การสร้าง “ต้นกล้าการเมืองไทย” หรือคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจการเมือง เพื่อนำคนเหล่านั้นจัดตั้งกลุ่มที่จะทำหน้าที่ “ตัวกระตุ้นความเปลี่ยนแปลง (Change Agent)”  การ “เฝ้าระวังการเมืองสีเทา” ด้วยองค์กรภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง  การเข้าสู่อำนาจบริหารด้วยการสร้างสถาบันทางการเมืองให้มีความเป็น “สถาบันทางสังคม (Social Institution)” ซึ่งจะนำไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ “พลเมือง (Citizenship)” คอยปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของส่วนรวม  ทั้งนี้ในประเทศที่มีการเข้าสู่อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารกระทั่งเป็นต้นแบบของนานาชาติ เช่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นจากการสร้างสภาวะความเป็นพลเมือง (Citizenship) อย่างได้ผล  ซึ่งมีความหมายกินความถึง การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมอย่างสมัครใจ ทั้งในแง่การให้แนวความคิด และข้อเสนอแนะ อันเกิดจากการบ่มเพาะพฤตินิสัย แนวความคิด และทัศนคติ ตั้งแต่สถาบันครอบครัว ไปจนกระทั่งสถาบันการศึกษา ที่มีการฝึกฝนให้แนวทางที่เป็นมาตรฐาน

          ในเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่งความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยปรากฏภาพชัด  ทั้งในความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจ (ร่ำรวย-ยากจน)  ทางด้านสังคมซึ่งประกอบด้วย การศึกษา (ได้รับการศึกษาดี-ไร้การศึกษา) สาธารณสุข (มีสุขภาพดี-การมีโรคภัยเรื้อรัง)  และสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมดี-การมีมลภาวะ) ทั้งนี้เกิดมาจากระบบที่ไม่สามารถทำให้เกิดความเป็นธรรม ไม่สามารถกระจายทรัพยากรและสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง  การเกิดระบบทุนนิยมที่เข้มแข็ง  และภาคสาธารณะที่อ่อนแอและด้อยประสิทธิภาพ  จึงต้องมีระบบใหม่ที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม  นั่นก็คือ “กิจการเพื่อสังคม” (Social Enterprise) ที่จะเป็นนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ชิ้นสำคัญที่มีความหมายและเป็นความหวังในปัจจุบัน

          กิจการเพื่อสังคมบูรณาการ 2 จุดเด่น คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการในภาคเอกชนเข้ากับวัตถุประสงค์การเน้นคนส่วนใหญ่ของภาครัฐ  ซึ่งมีความหมายว่า “กิจการหรือการดำเนินงานใดใด อันหมายรวมถึงการทำธุรกิจด้วย ที่มีเป้าหมายก่อให้เกิดผลดีต่อส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูง ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำดีเพื่อส่วนรวม” รูปแบบที่เหมาะสมของกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย น่าจะเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างแนวทางซึ่งประสบความสำเร็จในโลกตะวันตก กับรูปแบบการเข้าใจในรายละเอียด และวัฒนธรรมของผู้คนในโลกตะวันออก 

          กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย จึงควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่จำเป็น 4 ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ 1) การส่งเสริมผลักดันกิจการเพื่อสังคม  2) การสร้างทัศนคติ และการเรียนรู้เรื่องกิจการเพื่อสังคม  3) การพัฒนาขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม  และ 4) การสร้างกลไกสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ได้แก่ การจัดตั้งหน่วยงานในระดับกรมหรือองค์กรอิสระเพื่อรับผิดชอบ  การจัดตั้งกองทุนคงยอดเงินต้น (Endowment Fund) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านงบประมาณ  การออกกฎหมายให้สามารถจัดตั้งหรือจดทะเบียนบริษัทหรือหน่วยงานที่เป็นกิจการเพื่อสังคมได้  การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจการเพื่อสังคม  การสร้างระบบประเมินผลและรับรองมาตรฐานของกิจการเพื่อสังคม  และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจการเพื่อสังคม พร้อมจัดตั้งเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          สำหรับการปฏิรูปการศึกษา  คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ขอนำเสนอโครงการการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคต เน้นการดำเนินการแก้ไขปัญหาการศึกษาทุกด้านให้ตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยมีแนวทางดำเนินการที่สำคัญ กล่าวคือ  จัดทำโครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตเป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการระดมสรรพกำลัง จากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ   การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาการศึกษาที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาคน ซึ่งส่งผลต่ออนาคตของชาติ โดยขอความร่วมมือร่วมใจให้ทุกคนได้ร่วมกันปฏิรูปการศึกษาในทุกบทบาท

          ทำการขับเคลื่อนการปฏิรูป 10 ด้าน กล่าวคือ ปฏิรูปกระบวนการผลิตและพัฒนาครู  ปฏิรูประบบการเรียนการสอน  ปฏิรูปองค์ความรู้  ปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการศึกษาในทุกระดับ  ปฏิรูปสถานศึกษา  ปฏิรูปการบริหารการศึกษา  ปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีพ  ปฏิรูปการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ปฏิรูปการศึกษาตลอดชีวิต และปฏิรูปองค์กรด้านการศึกษา โดยต้องให้ทุกคนต้องตระหนักรู้ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ   

          โครงการต่าง ๆ  ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นการนำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2558-2562 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่น่าจะช่วยแก้ไขสิ่งที่เป็นรากเหง้าสำคัญของปัญหาที่ประเทศไทยได้เผชิญมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ได้  อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ที่คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 ได้ระดมสมองจัดทำขึ้น อาทิเช่น  โครงการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือพาณิชย์ของไทยทางฝั่งทะเลอันดามัน  โครงการส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 1 ชุมชน 1 เมกาวัตต์   โครงการเปลี่ยน “รก” เป็น “รักษ์” ในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการบริหารจัดการขยะ เป็นต้น ในการนี้คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2556 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2558-2562 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิรูปประเทศ สร้างความผาสุกให้คนในชาติ นำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป  

 

 


 
ข่าวสารสถาบัน

ให้การต้อนรับคณะ ACSC article
คณะ วปอ.เวียดนาม article
ผบ.ทสส.รับฟังบรรยายสรุป article
จิตอาสางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
วันคล้ายวันสถาปนา วปอ.ครบรอบปีที่ ๖๓
การเดินทางดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) article
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ article
ผบ.กองกำลังฝรั่งเศสภาคพื้นแปซิฟิกและคณะ เข้าเยี่ยมเยียน วปอ. article
กำหนดการและการลงทะเบียนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58
ผอ.วปอ.สปท. พบนักศึกษาและแนะนำคณาจารย์ ในการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๐ article
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ article
พิธีปิดการศึกษา article
วปอ.เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ article
กองบัญชาการแห่งชาติ (ฝึก) article
วปอ.กองทัพบังกลาเทศ article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
การประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ article
รอง ผบ.ทสส.อต. เข้าเยี่ยมชม วปอ.สปท. article
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ) article
ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ
คณะ วปอ.ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีเปดการอบรม article
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศไนจีเรีย เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีมอบทุนการศึกษา article
ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx 59) article
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ article
การบรรยายพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์ article
คณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมเยือน วปอ. article
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"
การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาของ วปอ. article
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) article
อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า
รมว.กห. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดูงาน วปอ.ฯ
ข่าวสารกิจกรรมการดูงานภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙
งานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๒ ปี
การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
พิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วปอ.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ article
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ วปอ.รุ่นที่ ๕๙
วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 59, เวลา 15.00 น. - 16.30 น. : ผอ.วปอ.ฯ มอบหมายให้ รอง ผอ.วปอ.ฯ นำกำลังพล วปอ. ร่วมออกกำลังกายภายในพื้นที่ด้วยการฝึกกายบริหารและวิ่งออกกำลัง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง article
ผอ.วปอ.ฯ เยี่ยมค่ายลูกเสือ article
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย.59 ผอ.วปอ.ฯ นำคณะ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 796 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๙
กิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช"
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปี ๕๙
University of Defence, Indonesia เยี่ยมชม วปอ.ฯ
งานแถลงข่าว วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช
การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การเดินทางดูกิจการภาคตะวันตกของ นศ.วปอ.๕๘
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia
ผ้าป่าสาม้คคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน
การบรรยายพิเศษของ ออท.สหรัฐประจำประเทศไทย
การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ พื้นที่ภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพ article
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๒ ของ นศ.วปอ.๕๘
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘
คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร
เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review
คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ
คืนสู่เหย้า วปอ.๖๑ ปี
กิจกรรมวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี
การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙
การบรรยายพิเศษ HA / DR
การดุกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองฯ
นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘
การดูกิจการศูนย์การทหารม้า
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยียมชม วปอ.
การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา
การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๘
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘
ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556
การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล"
ผู้นำเพื่อนสันติภาพ
กำหนดการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลุ่มก่อการร้าย IS : แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบต่อประเทศไทย
กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
พิธีปิดการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศ ชะลอการดำเนินการโครงการ ยุว วปอ. รุ่นที่ ๑ article
เชิญชมอัลบั้มภาพพิธีเปิดการศึกษา นักศึกษา วปอ.รุ่น 57 article
กำหนดการสัมมนาเรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล article
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๐ article
สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
วปอ. แห่งอนาคต (๑๐๐ ปี) NDC : (In the) 100 year
การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 article
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 article
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557 article
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา article
แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ การสถาปนา วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖ - ๕๗
การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ปี ๕๗
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2555
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
นศ.วปอ.๒๕๕๖ สอบครั้งที่ ๒
วันคล้ายวันสถาปนาและคืนสู้เหย้า วปอ. ๕๙ ปี
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
การเสวนาวิชาการ "ไซเบอร์ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ"
นศ.วปอ.๒๕๕๖ การสอบครั้งที่ ๑
คืนสู่เหย้า วปอ.๕๙ ปี
การเข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM ณ ประเทศบรูไน
กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาของ ผอ.วปอ.ฯ
พระบรมราชโองการให้นายทหารรับราชการฯ (ต.ค.๕๖)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นศ.วปอ.๒๕๕๔
ศิษย์เก่า วปอ. โปรดเกล้าฯ ๓๐ มิ.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๔
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี ๕๖ - ๕๗
ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๘ ปี
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๕
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ปี ๕๕
การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕
กฐินพระราชทาน ปี 2555
โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)
พิธีปิดการศึกษา นศ.วปอ.2554
การรับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
วปอ.บังคลาเทศ เยี่ยมชม วปอ.ไทย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
พิธีพระราชทานปริญญาับัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี วปอ.ปี ๒๕๕๕
อนุมัติรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ วปม.รุ่น ๖
ขอเชิญ นศ.วปอ.๒๕๕๕ รับฟังยุทธศาสตร์ชาติฯ
อัพเดท การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ article
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปี ๕๔-๕๕ article
วิทยากรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ
งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย
การพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ , ๒๕๕๓
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ (วปอ.๒๕๕๕)
งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕
กำหนดการบำเพ็ญกุศล ภริยา ผอ.วปอ.ฯ
นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ
ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕
พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕
วันสถาปนา วปอ.๕๗ ปี
การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทสส.
คณะภูฏานเยี่ยมชม วปอ.
NDU จีนเยี่ยมชม วปอ.
วีดีทัศน์งานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ วปอ.๒๕๕๓
ประมวลภาพการดูกิจการภาคปฐมนิเทศของ นศ.วปอ.๒๕๕๔
คณะ NDU เกาหลีใต้เยี่ยมชม วปอ.
การประกาศรายชื่อ วปม.5
ประมวลภาพพิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๔
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๔ - ๕๕
งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.วปอ.๒๕๕๔
งานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี
การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ วปอ.ของ รอง ผบ.ทสส.(๒)
กฐินพระราชทานสมาคม วปอ.
ดูกิจการในพื้นที่ กทม.
วปม.5 ปิดรับสม้ัครแล้ว
กิจกรรมถนนรวมพล คนรักสุขภาพ
นับถอยหลัง ร่วมฉลอง ๘๔ พรรษา
การพิจารณาเปิดหลักสูตร วปม.๕
นศ.วปอ.๒๕๕๔ รับฟังคำชี้แจง article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ครั้งที่ 2
การจัดการความรู้ของ วปอ. (KM)
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ)
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
การประกาศผลรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗
การพิจารณารายชื่อเข้าเป็น นศ.วปอ.๒๕๕๖TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.