พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557 article

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2557 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. 

( คลิ๊ก ดูกำหนดการ )
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.