วปอ. แห่งอนาคต (๑๐๐ ปี) NDC : (In the) 100 year

 

 วปอ. แห่งอนาคต (๑๐๐ ปี)
NDC : (In the) 100 year

พล.ท.สุรสิทธิ์  ถนัดทาง

ผอ.วปอ.สปท.

๒ ก.พ.๒๕๕๘

 

               นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติของสมาชิก วปอ. และศิษย์เก่าทุกคนที่ได้มีส่วนร่วม “เป็น” และ “ดู” วปอ. ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของ วปอ. ที่สำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่ง คุณค่าคงมีมากขึ้นหาก (ทุกคน) ไม่ต้องเป็นเพียงผู้ “ดู” แต่จะเป็นผู้ “ทำ” ที่สำคัญคนหนึ่งต่อทุกย่างก้าวของ วปอ. ซึ่งจริง ๆ แล้ว วปอ. ปีนี้อายุครบ ๖๐ ปี  ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๙๘  ขณะที่บ้านเมืองและภูมิภาคนี้มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความแบ่งแยกในเชิงอุดมการณ์ และในความเป็นจริงเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ (ทางความคิด) เพื่อเอกภาพและอัตลักษณ์ของชาติในสภาพนิเวศน์ (Landscape)  วาระการเมืองโลกที่ปรับเปลี่ยน

It is with pride and honor of all members of the National Defense College (NDC) and alumni in having invaluable opportunities to participate and observe another term of the most significant transforming period of the NDC. To a great extent, values of the NDC would be greater if all relevant stakeholders must not behave as only a spectator but a performer. In fact, this year is the 60th year anniversary of the NDC founded in A.D. 1955 when the country and region confronted with factors that caused the ideological divide. In this respect, it was the time of the ideological struggle which remarkably shaped the unity and national identities within the landscape of transforming phase of global politics.

               เป็นเวลามากกว่า ๒ ทศวรรษ หลังการก่อตั้งที่ผู้นำประเทศและผู้บริหารรุ่นแล้วรุ่นเล่า เห็นพ้องในการใช้ วปอ. เป็นเวทีในการพบปะของผู้บริหารชั้นนำของประเทศ แลกเปลี่ยน ร่วมกันแก้ปัญหาสำคัญของชาติและนำเสนอแนวทางระดับยุทธศาสตร์ไปล่วงหน้าต่อความมั่นคงที่กำลังจะอุบัติขึ้น หลังช่วงเวลาแห่งสงครามเย็น

For more than two decades after the founding of the NDC that the nation's leaders and generations of executives have agreed to use the NDC as a meeting venue for CEO and top administrators. Essentially, the purposes of the aforesaid meeting place are to provide the opportunity for top executives to exchange vital information and cooperatively solve critical issues as well as present the advanced strategic approaches for preventing threats to the national security that are going to occur after the period of the Cold War.

 

 

- 2 -

 

                   ในช่วงแห่งการเริ่มต้น นศ.วปอ. ถูกบังคับให้มาร่วมกัน (โดยความจำเป็น) จากทุกทิศทาง (ทั้งพลเรือนตำรวจ และทหาร) ที่เป็นผลจากพัฒนาทางการเมืองภายในและระหว่างประเทศ ผู้บริหารและสมาชิกระยะ เล่มแรกที่ยังมีชีวิตอยู่กำลังจะฉลองอายุกว่า ๙ ทศวรรษ อาทิ พล.อ.เชวง  ยังเจริญ อายุ ๙๓ ปี พล.อ.สายหยุด  เกิดผล  อายุ ๙๒ ปี  ส่วนที่เหลือก็กำลังเฝ้ามองมายัง วปอ. วันนี้ว่า “เรา”  กำลังทำอะไร “เรา” กำลังจะก้าวไปสู่อะไร และที่ไหนที่ “เรา” (วปอ.) ควรจะไปเป็นในปีที่ ๑๐๐ เมื่อปี ๒๕๙๘ ด้วยแสงแห่งความหวังของ วปอ. คือ วัน ปีที่อบอุ่นแห่ง เพียรพร้อมเพรียงกัน : ชาติมั่นคง

At the phase of the beginning, NDC student was forced to come together by necessity from all directions (including civilian, military and police) as a result of political developments nationally and internationally. In fact, former executives and members of the first generation of the NDC who are still alive and are going to celebrate over nine decades of their ages such as General (ret.) Chaveng Youngcharoen, 93, General (ret.) Saiyud Kerdphol, 92 and the rest are watching with curious queries to the NDC such as what are we doing, what are we going to accomplish and what are we aiming for in the year 2055, the 100th year anniversary of the NDC.

               ในช่วงปี ๒๕๓๐ “เรา” ทราบว่า พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (นรม. ขณะนั้น) มองเห็นความสำคัญและความจำเป็น (เร่งด่วน) ของชาติที่จะผนวกภาคเอกชน – นักธุรกิจ เข้ามาสู่กระบวนการและเวทีหารือด้านความมั่นคงระดับชาติ จึงเปิดหลักสูตร ปรอ. นับว่าเป็นการเติมออกซิเจนในงานด้านความมั่นคงระดับยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่ง  ผลคือ วปอ. เป็นสถาบันชั้นนำระดับชาติแห่งเดียวของเอเชียที่รวมผู้เข้า ศึกษา ร่วมเวทีแห่งความมั่นคงได้สูงสุดและยาวนานที่สุด (๑ ปี แห่งการอยู่ร่วมกัน) และท้ายที่สุดจวบกระทั่งปี ๒๕๔๖ ได้มีภาคการเมืองเข้ามาเติมความสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จตามรูปแบบความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่กำลังอุบัติขึ้น

In the year 1987, we knew that General Chatchai Chunhawan (the Prime Minister at that time) saw the importance and necessity of the inclusion of private and business sectors into the process of national security discussion. In this connection, the National Defence Course for the Joint State-Private Sectors was established as one of the core courses of the NDC curriculum which was considered as one of the most important strategic achievements in the national security realm. Consequently, NDC of Thailand has become the only leading educational institution in Asia which could group together highest number of participants attending the national security study (1 year of being together). Ultimately, the political sector was included into the NDC educational system in A.D.2003 which clearly enriched the studies of newly emerging national security model.

- 3 –

 

               บัดนี้ “เรา” เข้าสู่สภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชาติและของโลก ที่สถาบันชั้นนำทั้งในทางการเมือง ความมั่นคง และเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งระดับชาติ ระดับโลก กำลังเป็นที่ต้องการของทุกภูมิภาค เพื่อเป็นถังความคิดเวทีระดมสมองเพื่อเตรียมตัว-แก้ไขปัญหาที่สำคัญ (Big Issues) ของชาติ ภูมิภาค และความท้าทายข้ามชาติ อย่างน้อยหรือที่สุด เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมในการกินดี อยู่ดี มีสุข ของคนครึ่งพันล้านในภูมิภาคอาเซียน และ  ๗ พันล้านของโลกในอีกไม่เกิน ๕๐ ปี

At present, we enter into the critical juncture of global affairs which a world-class and national level institution on the political, security and strategic studies are needed in all regions of the world. To a great extent, the aforesaid leading institutions are used as a venue for brainstorming so as to prepare the readiness of the nation in solving security issues, transnational and critical challenges. As a result, most or least, the aforementioned brainstorming venue or think tank would conquer and achieve the common goal in providing happiness and well-being for half a billion people in ASEAN and 7 billion of global population in less than the next 50 years.

               วันนี้ โลกมีมากกว่า ๒ ขั้ว แต่ความท้าทายกลับยังไม่มีกลไกแบบพหุพาคีที่ทรงประสิทธิภาพมารักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของโลกไว้ได้ตามที่เราต้องการ แม้ว่าความพยายามขององค์กร/สถาบัน
นานาชาติ
(UN) จะทุ่มเทให้โอกาสการจัดการภายในภูมิภาคเป็นหัวใจหรือศูนย์กลางแห่งปฏิบัติการ (Centre of Gravity) ความคาดหวังจึงมุ่งสู่ สถาบัน หรือ สำนักคิด ที่ทรงคุณค่าและพร้อมด้วยศักยภาพแห่งความคิดบนรากฐาน (Fundaments) แห่งความเป็นคลังปัญญาของชาติ จะได้รับการเติมออกซิเจนและขัดเกลาให้ดี บริสุทธิ์ เพื่อเป็น Platform/Venue จัดการต่อความท้าทายในชาติและในภูมิภาคได้

In today’s world, there are more than Bi-polarism but there is not any multilateral powerful mechanism that can be used to maintain stability and security of the world as we want. Despite the efforts of the United Nations which have exerted and focused on the concept of regional management as a heart or center of operations (Centre of Gravity), the expectations on solving various national and regional challenges have been put on invaluable and potential institutions or schools of thought which act as a credible think tank that portray a platform for handling all kinds of challenge nationally and regionally.

               “เรา” เคยและมีปัญหาด้านความมั่นคง และการจัดการภายในเชิงสถาบัน ทั้งภายในกองทัพและภายนอกกองทัพ “เรามีปัญหาต่อความรับผิดชอบ ความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการกำหนดผู้ควรเป็นเจ้าของภาพแห่งความมั่นคงและยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นเวลานาน (ไม่น้อยกว่า ๖๐ ปีแล้ว) เราจะมาช่วยกันเชื่อมช่องว่างความเข้าใจอย่างไร บ้านที่แยกเสาไม่อาจยืนอยู่ได้ฉันใด เรา “ชาว วปอ.” จึงต้องช่วยเสริมและ

สร้าง วปอ. ให้เป็นหนึ่งในเสาหลักความมั่นคงของชาติ บนฐานรากความเป็นคลังปัญญาของคนทุกรุ่น ทุกสาขาอาชีพ ทุกภูมิภาคให้ได้ฉันนั้น

 

 - 4 -

We used to have security problems and internally institutional management issues within both inside and outside the Armed Forces. In addition, we are also having long-term management issues in the national security which the issues extend to the problem of determining a real host on the issues of national stability and strategy (not less than 60 years). Therefore, we will help bridging the gap of understanding that NDC members and alumni need to strengthen the NDC so as to become one of the strongest supportive pillars for the national security regarding the knowledge- base of all citizens, careers and regions.

               ในนิยามแห่งความมั่นคงในการจัดการเชิงการเมืองและเชิงยุทธศาสตร์แล้ว มีโครงการนำร่อง/จำนวนมากที่ดำเนินการสู่ชุมชนรากหญ้ามาแล้วไม่น้อย อย่างไรก็ตามเพื่อจัดการความมั่นคงและการเมืองในระดับยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เราต้องมีบรรทัดฐาน (norm) ร่วมระดับชาติ มีกระบวนการร่วม (ของเราชาว วปอ.) เพื่อจัดการปัญหาความไม่มีเสถียรภาพ การปะทะทางความคิด และโอกาสแห่งการเผชิญหน้าระหว่างคนในชาติและระหว่างชาติในภูมิภาคนี้

According to the definition of stability in the political and strategic managements, there are a number of pilot projects which have been conducted and operated in grassroots community. However, we must have the common national norm which can be used to operate  a common process between NDC personnel and alumni for tackling problems of instability and preventing the clash of ideas as well as the likelihood of a confrontation between the national citizen and among the nations in the region.

               ในวันที่ ๒ ก.พ.๒๕๕๘  วปอ. อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ย่างก้าวใหม่อีก ๔๐ ปี  (๒ ก.พ.๒๕๙๘) วปอ. จะมีอายุ ๑๐๐ ปี  ผู้เริ่มก่อตั้ง/ผู้ร่วมบริหารในระยะเริ่มต้นและสมาชิก วปอ. ทุกคน คงอยากเห็นภาพ วปอ. ที่มีความมั่นคงเชิงสถาบันชั้นนำของชาติและของภูมิภาคนี้ ในขณะที่สถาบันชั้นนำทั่วโลกกำลังพุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศทางสหวิทยาการ (Interdisciplinary)  คงไม่มีใครตำหนิว่า วปอ. (ในอดีตและปัจจุบัน) ไม่ได้ทำอะไรเลยใน ๖๐ ปีที่ผ่านมา แต่ในช่วงแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในด้านความมั่นคงของชาติและภูมิภาค ปีนี้คงเป็นย่างก้าวแรกที่สำคัญที่พอเชื่อถือได้ว่า จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง พัฒนา อย่างเด็ดเดี่ยว เพื่อปฏิรูป วปอ. และชาติไทย และอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่วิกฤตของ สถาบัน ชั้นนำด้านความมั่นคงเหมือนกับอีกหลาย ๆ สถาบันในภูมิภาคนี้

On February 2nd, 2015, NDC will organize the celebration of the 60th Years anniversary which the age of NDC will become 100 years old in the next 40 years. Thus, it is reasonably clear that NDC’s founding fathers and early generation of administrators hope to

see NDC as the leading institution of the country and ASEAN. Despite the fact that many leading institutions in the world are focusing on the excellence of the interdisciplinary studies, NDC is facing the critical situation in terms of national and regional security. Nevertheless, nobody would blame NDC for procrastinate the development of any beneficial aspects in the past 60 years because this year is the first important step and the year of change. In addition to that the development and reform for the NDC and the nation as one could say is the turning point of NDC and other leading institutions in the region.


 

 

- 5 -

               ตั้งแต่อายุปีที่ ๖๑ เป็นต้นไป “วปอ.” ต้องสร้างพันธะความรับผิดชอบต่อทุกคนในชาติและภูมิภาค เพื่อก้าวสู่การจัดการรูปแบบใหม่ในมิติความมั่นคงแบบสหวิทยาการ ....เวลาเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดในการลงทุนทุกเรื่อง ไม่มีใครมีเวลาเหลือเฟือในทุก ๆ เรื่อง เพื่อให้สมกับที่โลกและภูมิภาคกำลังเฝ้าดูและประชาชนต่างเฝ้าคอย  สมาชิก วปอ. จึงต้องทำทุกวิถีทางทุกกิจกรรมที่จะประกันและสามารถตอบโจทย์ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” สามารถนำเอาความรู้คู่ปัญญาจัดการปัญหาสำคัญของชาติ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบสหวิทยาการที่มีความมั่นคงยั่งยืนได้ หนึ่งในแนวทางและทิศทางที่สำคัญยิ่ง คือ ความจำเป็นที่ต้องมีสถาบันชั้นนำของชาติด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงที่แท้จริง เป็นสถาบันที่สามารถให้บริการทางปัญญา เป็นแหล่งบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่นคงของชาติที่มีความต่อเนื่อง การสร้างเครื่องมือในรูปแบบยุว วปอ. อาจเป็นหนึ่งคำตอบที่ควรใส่ใจและสร้างให้เป็นรูปธรรมได้

From the age of 61 years onwards, NDC requires bonding responsibility of everyone in the nation and ASEAN in order to step forward into the new interdisciplinary model of security management. It is reasonably clear that, time is the most expensive costs for investing in everything and no one has enough time to accomplish every matter. In this connection, hence, NDC students and alumni have to contribute all of their efforts so as to ensure the result of all activities on achieving the goal: Benefit to the public interest. In doing so, NDC members must use their knowledge and wisdom in terms of sustainability analyzing and synthesizing interdisciplinary studies. Significantly, one of the most important strategies is to have a leading institution on strategy and national security for providing vital knowledge to people. Furthermore, the aforesaid institution can be considered as a place or breeding ground for continuously indoctrination on national security matters. In this respect, the creation of the NDC juvenile program which essentially might be one of the most effective choices that can create concrete outcomes for us on solving various national security issues. 

 

- 6 –

 

               สมาชิกแถวหน้าที่เป็นผู้อาวุโส ต่างเล็งผลสำเร็จอย่างมากในอนาคตที่งดงามของ วปอ. ดังกล่าว (ผู้เขียนก็หวังเป็นเช่นนั้นเสมอ) แต่มีอีกไม่น้อยที่มองตรงข้าม ขณะที่กองเชียร์ที่มีความคาดหวังเชิงบวกมากกว่า และอยากเห็นว่า วปอ. ปีที่ ๑๐๐  เป็นข้อเสนอใหม่ที่ก้าวหน้าและเป็นจริงได้ มีความเชื่อมากกว่าว่า วปอ. ปี ๒๕๙๘ จะเป็นอีกหนึ่งความหวังของคนในชาติและภูมิภาค ที่จะมีศักยภาพในการเป็นหลักทางความคิด จรรโลง เสถียรภาพของชาติที่ยั่งยืน สร้างประโยชน์สุขให้ภูมิภาคและโลก จึงย่อมขึ้นอยู่กับสมาชิก วปอ. ทั้งปัจจุบันและ ยุว วปอ. ที่กำลังก่อร่างเมล็ดพันธุ์ จะช่วยสานต่อ ถักทอความคิด สู่อนาคตที่มีความท้าทายและโอกาสแห่งอนาคตที่ดีกว่า หากทุกคนเชื่อว่า “เรา ทำได้ - เราจะทำในส่วนของเรา ให้ดีที่สุด” ความเชื่อนี้จะกลายเป็นพลังที่เข้มแข็งให้เราได้เห็น “วปอ. เมื่อ ๑๐๐ ปี” เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงเชิง   สหวิทยาการ (The Premeir National Institute on Strategy and Security Interdisciplinary Studies)

Leading senior members of the NDC are looking forward to seeing the glorious future of the NDC (I hope so, as always); however, there are a number of relevant stakeholders who hold opposite views. In addition, for the NDC supporters, they are hoping to see significant achievements in the 100th year anniversary which NDC in the year 2055 will portray the new and fresh hopes with progressive and realistic options for both Thais and the region. NDC at the 100th year will hold great potential in creating fundamental ideas of national stability for creating vital benefits to the region and the world. Hence, it will depend on NDC members and members of NDC juvenile program representing the seeds which are building strong foundations of ideas for stepping forward into the future with the challenges and opportunities of a better future. Furthermore, if anyone believes that “we can do it – we can do the best of our part”, this belief essentially will become strength for all NDC members in truly visualizing the NDC in 100th  year anniversary as “the premier national institute on strategy and security interdisciplinary studies”.

 

------------------------------------------

 

Feb 2nd,2015

 

 
ข่าวสารสถาบัน

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ article
สรุปผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ กลุ่มประเทศยุโรป article
ให้การต้อนรับคณะ ACSC article
คณะ วปอ.เวียดนาม article
ผบ.ทสส.รับฟังบรรยายสรุป article
จิตอาสางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
วันคล้ายวันสถาปนา วปอ.ครบรอบปีที่ ๖๓
การเดินทางดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) article
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ article
ผบ.กองกำลังฝรั่งเศสภาคพื้นแปซิฟิกและคณะ เข้าเยี่ยมเยียน วปอ. article
กำหนดการและการลงทะเบียนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58
ผอ.วปอ.สปท. พบนักศึกษาและแนะนำคณาจารย์ ในการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๐ article
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ article
พิธีปิดการศึกษา article
วปอ.เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ article
กองบัญชาการแห่งชาติ (ฝึก) article
วปอ.กองทัพบังกลาเทศ article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
การประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ article
รอง ผบ.ทสส.อต. เข้าเยี่ยมชม วปอ.สปท. article
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ) article
ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ
คณะ วปอ.ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีเปดการอบรม article
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศไนจีเรีย เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีมอบทุนการศึกษา article
ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx 59) article
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ article
การบรรยายพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์ article
คณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมเยือน วปอ. article
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"
การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาของ วปอ. article
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) article
อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า
รมว.กห. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดูงาน วปอ.ฯ
ข่าวสารกิจกรรมการดูงานภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙
งานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๒ ปี
การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
พิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วปอ.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ article
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ วปอ.รุ่นที่ ๕๙
วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 59, เวลา 15.00 น. - 16.30 น. : ผอ.วปอ.ฯ มอบหมายให้ รอง ผอ.วปอ.ฯ นำกำลังพล วปอ. ร่วมออกกำลังกายภายในพื้นที่ด้วยการฝึกกายบริหารและวิ่งออกกำลัง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง article
ผอ.วปอ.ฯ เยี่ยมค่ายลูกเสือ article
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย.59 ผอ.วปอ.ฯ นำคณะ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 796 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๙
กิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช"
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปี ๕๙
University of Defence, Indonesia เยี่ยมชม วปอ.ฯ
งานแถลงข่าว วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช
การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การเดินทางดูกิจการภาคตะวันตกของ นศ.วปอ.๕๘
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia
ผ้าป่าสาม้คคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน
การบรรยายพิเศษของ ออท.สหรัฐประจำประเทศไทย
การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ พื้นที่ภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพ article
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๒ ของ นศ.วปอ.๕๘
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘
คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร
เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review
คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ
คืนสู่เหย้า วปอ.๖๑ ปี
กิจกรรมวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี
การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙
การบรรยายพิเศษ HA / DR
การดุกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองฯ
นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘
การดูกิจการศูนย์การทหารม้า
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยียมชม วปอ.
การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา
การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๘
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘
ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556
การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล"
ผู้นำเพื่อนสันติภาพ
กำหนดการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลุ่มก่อการร้าย IS : แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบต่อประเทศไทย
กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
พิธีปิดการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศ ชะลอการดำเนินการโครงการ ยุว วปอ. รุ่นที่ ๑ article
เชิญชมอัลบั้มภาพพิธีเปิดการศึกษา นักศึกษา วปอ.รุ่น 57 article
กำหนดการสัมมนาเรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล article
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๐ article
สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 article
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 article
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557 article
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา article
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖ article
แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ การสถาปนา วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖ - ๕๗
การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ปี ๕๗
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2555
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
นศ.วปอ.๒๕๕๖ สอบครั้งที่ ๒
วันคล้ายวันสถาปนาและคืนสู้เหย้า วปอ. ๕๙ ปี
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
การเสวนาวิชาการ "ไซเบอร์ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ"
นศ.วปอ.๒๕๕๖ การสอบครั้งที่ ๑
คืนสู่เหย้า วปอ.๕๙ ปี
การเข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM ณ ประเทศบรูไน
กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาของ ผอ.วปอ.ฯ
พระบรมราชโองการให้นายทหารรับราชการฯ (ต.ค.๕๖)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นศ.วปอ.๒๕๕๔
ศิษย์เก่า วปอ. โปรดเกล้าฯ ๓๐ มิ.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๔
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี ๕๖ - ๕๗
ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๘ ปี
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๕
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ปี ๕๕
การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕
กฐินพระราชทาน ปี 2555
โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)
พิธีปิดการศึกษา นศ.วปอ.2554
การรับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
วปอ.บังคลาเทศ เยี่ยมชม วปอ.ไทย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
พิธีพระราชทานปริญญาับัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี วปอ.ปี ๒๕๕๕
อนุมัติรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ วปม.รุ่น ๖
ขอเชิญ นศ.วปอ.๒๕๕๕ รับฟังยุทธศาสตร์ชาติฯ
อัพเดท การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ article
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปี ๕๔-๕๕ article
วิทยากรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ
งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย
การพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ , ๒๕๕๓
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ (วปอ.๒๕๕๕)
งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕
กำหนดการบำเพ็ญกุศล ภริยา ผอ.วปอ.ฯ
นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ
ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕
พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕
วันสถาปนา วปอ.๕๗ ปี
การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทสส.
คณะภูฏานเยี่ยมชม วปอ.
NDU จีนเยี่ยมชม วปอ.
วีดีทัศน์งานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ วปอ.๒๕๕๓
ประมวลภาพการดูกิจการภาคปฐมนิเทศของ นศ.วปอ.๒๕๕๔
คณะ NDU เกาหลีใต้เยี่ยมชม วปอ.
การประกาศรายชื่อ วปม.5
ประมวลภาพพิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๔
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๔ - ๕๕
งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.วปอ.๒๕๕๔
งานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี
การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ วปอ.ของ รอง ผบ.ทสส.(๒)
กฐินพระราชทานสมาคม วปอ.
ดูกิจการในพื้นที่ กทม.
วปม.5 ปิดรับสม้ัครแล้ว
กิจกรรมถนนรวมพล คนรักสุขภาพ
นับถอยหลัง ร่วมฉลอง ๘๔ พรรษา
การพิจารณาเปิดหลักสูตร วปม.๕
นศ.วปอ.๒๕๕๔ รับฟังคำชี้แจง article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ครั้งที่ 2
การจัดการความรู้ของ วปอ. (KM)
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ)
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
การประกาศผลรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗
การพิจารณารายชื่อเข้าเป็น นศ.วปอ.๒๕๕๖TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.