ผู้นำเพื่อนสันติภาพ

พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะข้าราชการฯ เข้าอบรมในโครงการ ฝึกอบรมผู้นำเพื่อนสันติภาพ ระหว่างวันที่ 27 ก.พ .- 2 มี.ค.58 ณ สวนสันติภาพธรรมสถาน อ.บ้านนา จ.นครนายก  โดยมี พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิสวนสันติภาพ และคณาจารย์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การอบรม  เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและความเสียสละรู้จักหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ เพื่อพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง

  

  • สรุปโครงการฝึกอบรม ผู้นำเพื่อสันติภาพ

 

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.