ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙

 


 
 

          วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.) มีหน้าที่ประศาสน์วิทยาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผู้บริหารจากภาคเอกชน 
และภาคการเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ

          สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สภา วปอ.) ได้มีมติให้เปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ระยะเวลาศึกษา ต.ค.๕๘ - ก.ย.๕๙   โดยมีผู้สมัคร ๒ ประเภท ดังนี้   
 

ประเภทผู้สมัคร
เอกสารการสมัคร หมายเหตุ
ผู้สมัครที่อยู่ในหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรที่นั่งศึกษา
รอการแจ้งจากต้นสังกัด 
และดาวโหลด
เอกสารจากเวปไซด์
วปอ.สปท. มีหนังสือถึงหน่วยงานเมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๘
และโปรดยื่นสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้สมัครทั่วไป

ศึกษาข้อมูลและดาวโหลด
เอกสารจากเวปไซด์

ส่งเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ เม.ย.๕๘  
ได้ที่ กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔ อาคาร วปอ. 
คลิกดูแผนที่

          เอกสารการสมัครทั้งหมด ประกอบด้วย

ลำดับ รายการเอกสาร PDF   Word

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็น นศ.หลักสูตร วปอ.๕๘
(ทั้งทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักธุรกิจ ฯ)

คลิกที่นี่
คลิกที่นี่ 
คำแนะนำการเข้าเป็นนักศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
แบบฟอร์มใบประวัติ (ใบสมัคร) คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
เอกสารที่ใช้ประกอบ คลิกที่นี่
คลิกที่นี่
คำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา ( * )
คลิกที่นี่  คลิกที่นี่ 
ใบ รปภ.๔ (ภาคเอกชนไม่ต้องส่งเอกสารนี้) คลิกที่นี่
คลิกที่นี่

  หมายเหตุ   ( * ) ภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการ ไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้บังคับบัญชาแต่ให้รับรองตำแหน่งตนเอง

 ***** ปิดรับสมัคร ๓๐ เม.ย.๕๘ *****

โปรดศึกษาคำแนะนำการเข้ารับการศึกษาและคำอธิบายเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครโดยละเอียด 
และคลิกดู 
คำถามที่พบบ่อย 

สถานที่ส่งใบสม้ัคร    :  กองพัฒนาการศึกษา ชั้น ๔   
                             อาคาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                             ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : info@thaindc.org หรือส่งข้อความด้วยการกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้
                               หรือโทร.๐ ๒๖๙๑ ๙๓๘๘ ในวันและเวลาราชการ    

 ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๑๔ มี.ค.๕๘)

***** หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถส่งคำถามได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านในโอกาสแรก *****ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.