งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ครั้งที่ 2

กำหนดการสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๒ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗ หัวข้อ

พลังงานทดแทนกับความมั่นคงของชาติ

ระหว่างวันที่  ๖    ๘  พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมพิบูลสงคราม  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันราชอาณาจักร เขตดินแดง กทม.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.