การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรฯ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

             วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘


        หมายเหตุ  การส่งแบบตอบรับ ให้ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางแฟกซ์ ช่องทางใดทางหนึ่ง
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.