พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘

           พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้แก่ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โดยมีคณาจารย์ ข้าราชการ และพน้กงานราชการ ร่วมพิธี

          ก้าวสู่ปีที่ ๖๑ ของการก่อตั้งสถาบัน ภายใต้การบริหารของ พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ท่านที่ ๓๕ ต่อจาก พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          จากอดีตถึงปัจจุบัน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ มีผู้บริหารที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลายท่านด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์สูง ในการจัดการศึกษาระดับผู้บริหารระดับสูง ทุกท่านล้วนแต่มีคุณูปการ นำพาองค์กรเจริญก้าวหน้า มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันแล้วกว่า ๗ พันคน ชมภาพอดีตผู้อำนวยการฯ             

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.