การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘

    
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง เป็นวิธีการศึกษาในภาคการปฐมนิเทศ ที่จัดเสริมขึ้น ระหว่าง ๒๖ - ๓๐ ต.ค.๕๘ ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในกิจกรรมของลูกเสือและเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันอย่างใกล้ชิด
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.