นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด

   
  

      พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัดระหว่าง ๒ - ๖ พ.ย.๕๘ หนึ่งในวิธีศึกษาภาคการปฐมนิเทศ อาทิ ศูนย์การทหารราบ ศูนย์การทหารม้า ศูนย์การทหารปืนใหญ่ กรมการทหารช่าง กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมกำลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร ตลอดจนให้นักศึกษาสนิทสนมคุ้นเคย มีปฏิสัมพันธ์กัน พร้อมรับการศึกษาในภาคการศึกษาหลักต่อไป

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.