การบรรยายพิเศษ HA / DR

  

เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องบรรยาย ๑๒๑ คณะกรรมการกลาง จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับ การปฏิบัติการด้าน HA/DR และขีดความสามารถของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ของไทย รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องที่ผ่านมา โดย ผู้บรรยายจาก กต.และ กห. ให้เป็นพื้นฐานการทำ Supporting Strategy ของ นศ.ต่างชาติ 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.