การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
  

เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๙  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)" ของนศ.วปอ.58  ระหว่าง 11-13 ก.พ.59 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จว.นครนายก เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์ย่อยทั้ง 11 กลุ่มเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ 4 กลุ่ม ตามกลุ่มผลประโยชน์ แห่งชาติ ได้แก่ Security, Prosperity, Value, International Order โดยครั้งนี้เป็นการระดมสมองเพื่อให้ได้มาซึ่ง นโยบายรองรับรวมทั้งแผนงานและโครงการ" ในขั้นสุดท้าย
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.