การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘

   
  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กำหนดให้ นศ.วปอ.๕๘ ทุกคนเข้ารับการทดสอบ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติตของ วปอ.  ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นการสอบแบบปิดตำรา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นศ.ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติได้จริง
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.