การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๑ ของ นศ.วปอ.๕๘

   
  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ มี.ค.๕๙ เวลา ๑๓๐๐  พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กำหนดให้ นศ.วปอ.๕๘ ทุกคนเข้ารับการทดสอบ องค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติตของ วปอ.  ครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นการสอบแบบปิดตำรา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ นศ.ได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติได้จริง
ข่าวสารสถาบัน

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ article
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ article
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ article
สรุปผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ กลุ่มประเทศยุโรป article
ให้การต้อนรับคณะ ACSC article
คณะ วปอ.เวียดนาม article
ผบ.ทสส.รับฟังบรรยายสรุป article
จิตอาสางานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
อุ่นไอรัก คลายความหนาว
วันคล้ายวันสถาปนา วปอ.ครบรอบปีที่ ๖๓
การเดินทางดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) article
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๐ article
ผบ.กองกำลังฝรั่งเศสภาคพื้นแปซิฟิกและคณะ เข้าเยี่ยมเยียน วปอ. article
กำหนดการและการลงทะเบียนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 58
ผอ.วปอ.สปท. พบนักศึกษาและแนะนำคณาจารย์ ในการรายงานตัวเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๐ article
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ article
พิธีปิดการศึกษา article
วปอ.เกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ article
กองบัญชาการแห่งชาติ (ฝึก) article
วปอ.กองทัพบังกลาเทศ article
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
การประชุมสถา วปอ. ครั้งที่ ๒ article
รอง ผบ.ทสส.อต. เข้าเยี่ยมชม วปอ.สปท. article
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ) article
ภาพถ่ายงานสัมนาวิชาการ
คณะ วปอ.ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีเปดการอบรม article
คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันประเทศไนจีเรีย เข้าเยี่ยมคำนับ ผอ.วปอ.สปท. article
พิธีมอบทุนการศึกษา article
ฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤตระดับชาติ (NDCEx 59) article
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ article
การบรรยายพิเศษของผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสิงคโปร์ article
คณะนายทหารจากประเทศปากีสถาน เยี่ยมเยือน วปอ. article
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "การขับเคลื่อนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ สนับสนุนแนวทางประเทศไทย ๔.๐"
การเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ของคณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๙
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาของ วปอ. article
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๙ เยี่ยมชมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX 17) article
อภิปรายในเรื่อง "สภาวะแวดล้อมโลกทางด้านการเมืองและผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทย" ณ หอประชุมพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
คณะผู้แทน United Kingdom Development, Concepts and Doctrine Centre (DCDC) เข้าหารือกับ วปอ.ฯ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า
รมว.กห. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และดูงาน วปอ.ฯ
ข่าวสารกิจกรรมการดูงานภาคเหนือของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ ๕๙
งานวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบ ๖๒ ปี
การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
พิธียกเสาเอก อาคารอเนกประสงค์ ๔ ชั้น วปอ.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรฯ article
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ วปอ.รุ่นที่ ๕๙
วันพุธ ที่ 30 พ.ย. 59, เวลา 15.00 น. - 16.30 น. : ผอ.วปอ.ฯ มอบหมายให้ รอง ผอ.วปอ.ฯ นำกำลังพล วปอ. ร่วมออกกำลังกายภายในพื้นที่ด้วยการฝึกกายบริหารและวิ่งออกกำลัง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง article
ผอ.วปอ.ฯ เยี่ยมค่ายลูกเสือ article
ระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ย.59 ผอ.วปอ.ฯ นำคณะ นศ.วปอ.รุ่นที่ 59 เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 796 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๙
กิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช"
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปี ๕๙
University of Defence, Indonesia เยี่ยมชม วปอ.ฯ
งานแถลงข่าว วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช
การดูกิจการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
การเดินทางดูกิจการภาคตะวันตกของ นศ.วปอ.๕๘
การบรรยายพิเศษ เรื่อง ASEAN security challenge in an era of surging Great Power influence : A view from Australia
ผ้าป่าสาม้คคีตามโครงการ ๑ วัด ๑ โรงเรียน ๑ ชุมชน
การบรรยายพิเศษของ ออท.สหรัฐประจำประเทศไทย
การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ พื้นที่ภาคตะวันออก ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพ article
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ วปอ.59 (ปิดรับสมัครแล้ว)
การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ วปอ.สปท. ของคณะ วปอ.มิตรประเทศ
การทดสอบความรู้กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติของ วปอ. ครั้งที่ ๒ ของ นศ.วปอ.๕๘
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
วปอ.๕๘ มอบสิ่งของในโครงการ พลัง วปอ. เพื่อกาชาด กองบัญชาการกองทัพไทย
คณาจารย์และนักศึกษา วปอ.๕๘ ลงนามถวายพระพร
เปิดตัวเอกสาร NDC Security Review
คณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยี่ยมชม วปอ.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58
ข้าราชการฝ่ายบริหารกลาโหมอินเดีย เยี่ยมชม วปอ.ฯ
คืนสู่เหย้า วปอ.๖๑ ปี
กิจกรรมวันสถาปนา วปอ.ครบรอบ ๖๑ ปี
การมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องสมุด
การประชุมคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๘ - ๕๙
การบรรยายพิเศษ HA / DR
การดุกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความปรองดองฯ
นศ.ต่างชาติ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช
พิธีปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
การเดินทางดูกิจการประเทศรอบบ้าน ของ นศ.วปอ.รุ่นที่ 58
ผบ.ทสส. กรุณาบรรยายให้แก่หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ฯ ในกฐินกาล พุทธศักราช ๒๕๕๘
การดูกิจการศูนย์การทหารม้า
นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ดูกิจการหน่วยทหารต่างจังหวัด
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยียมชม วปอ.
การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘ รายงานตัวเข้ารับการศึกษา
การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๘
ภาพการแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๒๕๕๘
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วาระ ๑ ต.ค.๕๘
ขอเชิญร่วมสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2556
การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล"
ผู้นำเพื่อนสันติภาพ
กำหนดการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลุ่มก่อการร้าย IS : แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบต่อประเทศไทย
กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘
พิธีปิดการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประกาศ ชะลอการดำเนินการโครงการ ยุว วปอ. รุ่นที่ ๑ article
เชิญชมอัลบั้มภาพพิธีเปิดการศึกษา นักศึกษา วปอ.รุ่น 57 article
กำหนดการสัมมนาเรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาล article
กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๐ article
สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๘
วปอ. แห่งอนาคต (๑๐๐ ปี) NDC : (In the) 100 year
การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 article
การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 article
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตรวจเยี่ยม วปอ.สปท. article
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสมาคม วปอ.ในพระบรมราชูภปถัมภ์ ประจำปี 2557 article
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article
วปอ. นำคณะนักศึกษามิตรประเทศและครอบครัว เลี้ยงสังสรรค์และร่วมส่งเดินทางกลับภูมิลำเนา article
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ของ นศ.วปอ.๒๕๕๖ article
แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๗)
ประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗
ก้าวสู่ปีที่ ๖๐ การสถาปนา วปอ.สปท. article
การประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๖ - ๕๗
การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๕๗ - ๕๘ article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ปี ๕๗
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2555
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
นศ.วปอ.๒๕๕๖ สอบครั้งที่ ๒
วันคล้ายวันสถาปนาและคืนสู้เหย้า วปอ. ๕๙ ปี
การบรรยายพิเศษโดย ออท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
การเสวนาวิชาการ "ไซเบอร์ : ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ"
นศ.วปอ.๒๕๕๖ การสอบครั้งที่ ๑
คืนสู่เหย้า วปอ.๕๙ ปี
การเข้าร่วมประชุม 17th ARF HDUCIM ณ ประเทศบรูไน
กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาของ ผอ.วปอ.ฯ
พระบรมราชโองการให้นายทหารรับราชการฯ (ต.ค.๕๖)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นศ.วปอ.๒๕๕๔
ศิษย์เก่า วปอ. โปรดเกล้าฯ ๓๐ มิ.ย.๕๖
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ๖ สถาบัน ครั้งที่ ๔
การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี ๕๖ - ๕๗
ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๘ ปี
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์
พิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๕
กฐินพระราชทาน สมาคม วปอ.ปี ๕๕
การรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ
รายชื่อนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ แก้ไข ๑ ต.ค.๕๕
กฐินพระราชทาน ปี 2555
โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)
พิธีปิดการศึกษา นศ.วปอ.2554
การรับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
วปอ.บังคลาเทศ เยี่ยมชม วปอ.ไทย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติของ นศ.วปอ.๒๕๕๕
พิธีพระราชทานปริญญาับัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี วปอ.ปี ๒๕๕๕
อนุมัติรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ วปม.รุ่น ๖
ขอเชิญ นศ.วปอ.๒๕๕๕ รับฟังยุทธศาสตร์ชาติฯ
อัพเดท การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ article
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปี ๕๔-๕๕ article
วิทยากรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สปจ.บรรยายพิเศษ
งานสายสัมพันธ์ สานสาม้คคี สร้างสรรค์ไทย
การพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ , ๒๕๕๒ , ๒๕๕๓
ประกาศรับสมัคร นศ.ใหม่ (วปอ.๒๕๕๕)
งานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๕
กำหนดการบำเพ็ญกุศล ภริยา ผอ.วปอ.ฯ
นศ.วปม.๕ ร่วมฝึกลูกเสือ
ผบ.สปท.พบนักศึกษา วปม.๕
พิธีเปิดหลักสูตร วปม.๕
วันสถาปนา วปอ.๕๗ ปี
การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทสส.
คณะภูฏานเยี่ยมชม วปอ.
NDU จีนเยี่ยมชม วปอ.
วีดีทัศน์งานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ วปอ.๒๕๕๓
ประมวลภาพการดูกิจการภาคปฐมนิเทศของ นศ.วปอ.๒๕๕๔
คณะ NDU เกาหลีใต้เยี่ยมชม วปอ.
การประกาศรายชื่อ วปม.5
ประมวลภาพพิธีเปิดการศึกษา วปอ.๒๕๕๔
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๕๔ - ๕๕
งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.วปอ.๒๕๕๔
งานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี
การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ
การตรวจเยี่ยมพื้นที่ วปอ.ของ รอง ผบ.ทสส.(๒)
กฐินพระราชทานสมาคม วปอ.
ดูกิจการในพื้นที่ กทม.
วปม.5 ปิดรับสม้ัครแล้ว
กิจกรรมถนนรวมพล คนรักสุขภาพ
นับถอยหลัง ร่วมฉลอง ๘๔ พรรษา
การพิจารณาเปิดหลักสูตร วปม.๕
นศ.วปอ.๒๕๕๔ รับฟังคำชี้แจง article
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ครั้งที่ 2
การจัดการความรู้ของ วปอ. (KM)
การเดินทางทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม (นักศึกษามิตรประเทศ)
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานถุงยังชีพจำนวน ๓๐๐ ชุด และปลอกแขนจำนวน ๑๐ อัน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
การประกาศผลรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗
การพิจารณารายชื่อเข้าเป็น นศ.วปอ.๒๕๕๖TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.