การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗

        
     

                       
          เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรุณาให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก งานวิชาการระหว่างการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูง ครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน How to Drive Thailand to AC ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านความมั่นคงระดับสูงอีก ๕ สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.)  สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)  สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (วตท.) และสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พตส.) และหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) สำหรับในปีนี้หมุนเวียน วปอ. เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง


         สำหรับในปีนี้นอกจากจะได้รับเกียรติจาก นายสุรเกียรติ  เสถียรไทย เป็นองค์ปาฐกแล้ว ยังได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักศึกษาของทั้ง ๖ สถาบัน  กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิขาการ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันการศึกษา

คลิกชมอัลบั้มรูป

 
 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.