การแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58

 

เมื่อ ๑ ก.ย.๕๙ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๕๙ เวลา ๑๒๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุนอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยเสานาธิการทหาร (วสท.) รุ่นที่ ๕๗,  นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) ชุดที่ ๖๑ , นักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ ๔๘ และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ ๕๐ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยในปีนี้เป็นปีทีมีวาระพิเศษที่นายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปประเทศตามนโยบายของรัฐบาล วปอ.จึงได้กำหนดให้ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ จัดทำ "ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙" เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และจะเป็นการเสนอแนะทางวิชาการ ถึงแนวทางซึ่งจะเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศร่วมกันของรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน ให้สามารถขับเคลื่อนบ้านเมืองไปในทิศทางเดียวกันได้อีกด้วย


 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.