พิธีปิดการศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๕๘

   
  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานสภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๘๗ คน ทั้งนี้ รมว.กห.ได้กรุณาให้โอวาทแก่ นศ.วปอ.๕๘ ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เพื่อประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

เสร็จพิธีแล้ว พลโท ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้มอบรางวัลเอกสารวิจัยแก่นักศึกษา และนักศึกษาได้กล่าวอำลาคณาจารย์ก่อนจะแยกย้ายกันไปประกอบกิจการงานในหน้าที่ของตน


 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.