การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ วปอ.รุ่นที่ ๕๙
  • การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙  เรื่อง การเมืองระหว่างประเทศในบริบทโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อไทย  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.